Po období provizoria už mají Karlovy Vary rozpočet – Karlovarská občanská alternativa

Po období provizoria už mají Karlovy Vary rozpočet

Rozpočet na rok 2019 schválilo zastupitelstvo města na svém jednání v Lidovém domě ve Staré Roli. Jeho schvalování však provázela poměrně dlouhá diskuse.

Situace kolem školy pilotů

V úvodu jednání se Michaela Tůmová (KOA) zeptala, jak probíhají a jak jsou vedena jednání se společností F-air a Karlovarským krajem. Paní primátorka konstatovala, že 14.1. proběhla poslední prezentace společnosti F-air na karlovarském letišti, ale že vše zůstává i nadále pouze v rovině informativní, nepřijala se žádná nová rozhodnutí.

„Zastupitelstvo města přijalo usnesení, a já bych ráda věděla, jestli se současná jednání vedou v jeho kontextu,“ pokračovala v dotazování Michaela Tůmová a narážela na usnesení, podle kterého má Rada města jednat s Karlovarským krajem o odstoupení od záměru školy civilních pilotů. Paní primátorka Pffefer-Ferkelová odpověděla, že v dané chvíli, kdy město nemá k letišti žádný majetko-právní vztah, toto usnesení být naplněno nemůže. Paní náměstkyně Zemanová (Karlovaráci) ji doplnila, že jednání se ale i nadále vedou a budou následovat další, takže podle ní se ono usnesení naplňuje.

Jiří Neumann (KOA) ještě zmínil, že na zasedání krajské pobočky Asociace hotelů a restaurací, které se účastnil on i zástupci kraje, byla stanoviska k této aktivitě – letecké škole pilotů – velmi negativní a kritická. Zdůraznil, že názory AHR jakožto zástupce jedné z prioritních ekonomických aktivit Karlových Varů by měly být brány v potaz a asociace by mohla být do těchto jednání i přizvána.

Alternativní návrh rekonstrukce Vřídelní kolonády

Petr Bursík (ODS) spolu s MUDr. Pavlem Bouškou (Karlovaráci) představili alternativní návrh možné cesty rekonstrukce Vřídelní kolonády. „Neznamená to, že původní řešení bylo špatně,“ uvedl k tomu Pavel Bouška a pokračoval: „Naprosto rozumím tomu, že předchozí vedení hledalo cestu nejmenšího rizika.“ Zdůraznil, že vzhledem k tomu, že se nenašel nikdo, kdo by byl shopen za stávajících podmínek toto řešení naplnit, a také s přihlédnutím na postupující havarijní stav celé budovy, se rozhodli pro řešení radikální. „Chceme vám nabídnout ke schválení cestu, kterou považujeme za průchozí.“ Připustil ale, že se jedná o cestu s vyšší mírou rizika provedení celé práce.

Na to zereagoval Petr Kulhánek a řekl, že v rámci objektivity by mělo zaznít i to, co bylo ke slyšení 23. ledna v prostorách Vřídelní kolonády. Připomněl, že zmiňovaná varianta vychází z koncepce předložené městu v roce 1998 a ta byla tehdy odmítnuta mimo jiné z důvodu výrazné rizikovosti k samotné technologii Vřídla. Důvodem původně plánovaného vymístění krenotechnologie byla proto právě eliminace rizik, která s jejím poškozením mohou být spojena, na čemž se shodli SPLZaK i přizvaní odborníci.

Připomněl i tři nejvýznamnější rizika, která k tomu uvedl pan doktor Vylita. „V případě jakékoliv nehody nebo disfunkce krenotechnologie může být přerušen rozvod vřídelní vody pro všechna lázeňská sanatoria. Dále v případě neočekávaného přerušení obvodu stavby může dojít k divoké expanzi vřídelní vody, ať už do suterénu budovy nebo do koryta řeky Teplé,“ vyjmenovával Kulhánek a pokračoval: „A je tu i fatální riziko, kdy by byla jakkoliv poškozena technologie všech tří jímacích vrtů a došlo by k obrovskému přetlaku a k jejich možné destrukci. Proto tehdy došlo k rozhodnutí krenotechnologii vymístit, aby se tato rizika eliminovala,“ uzavřel Kulhánek. Pokud však dnes existuje i s přihlédnutím na pokročilejší technologie vyloučení těchto rizik, bude jedním z těch, co tomuto řešení bude tleskat. „Předpokládám, že toto bude součástí zpracovávaného návrhu,“ dodal na závěr Petr Kulhánek.

Rozpočet města

Druhá část jednání už byla věnována rozpočtu a připomínkám k němu. Na úvod Jindřich Čermák (Piráti) řekl, že ho velmi mrzí, že po tříměsíčním rozpočtovém provizorium vůbec nedošlo na to, aby se prodiskutoval i s opozičními kluby. „Můžu mít jakýkoliv názor na pana Kulhánka, ale tohle vždycky stihl. Osobně jsme u něj já a Josef Janů byli třikrát, a ačkoliv jsme tehdy byli takříkajíc mimo lavice, vždy ochotně a trpělivě vysvětloval a naslouchal naším názorům, ať už byli z jeho pohledu jakékoliv.“

Komentář Petra Kulhánka k rozpočtu naleznete zde.

Krácení rozpočtu Infocentra

Poměrně vášnivá diskuse se rozpoutala ke krácení rozpočtu karlovarského infocentra o 3 miliony Kč. K tomu uvedle paní primátorka, že „z celkových 12,8 milionů jde na marketing a propagaci pouze 2,1 milionu“. „Asi máme každý jinou tabulku,“ pozastavil se nad tím Jindřich Čermák. „Mám tu rozpočet Infocentra a v něm jsou marketingové náklady na rok 2018 vyčísleny na 5 milionů 875 tisíc korun…“ uvedl.

Další věc, která paní primátorce na rozpočtu infocentra vadí, je to, že plán je postaven na výši dotace, která se podle předpokladů dá z městského rozpočtu získat. „Takhle by tyto společnosti fungovat neměly,“ vyjádřila s k tomu. „Samozřejmě, že by si Infocentrum mohlo udělat rozpočet úplně jinak, “ reagoval Petr Kulhánek, „ale pouze v momentě, kdyby k tomu mělo možnosti ze strany města. My jsme vycházeli z podpory, která šla do Infocentra v minulých letech, a na to se nějakým způsobem adaptovat ten plán prostě musí. To znamená jakým jiným způsobem, než že na podzim podle předpokládaných finančních prostředků postavíme marketingový plán za daných možností… Já opravdu jinou cestu nevidím,“ uzavřel.

Ztracené informace k bikesharingu

Další bodem byl bikesharing, projekt, který byl již takřka hotov a zbývalo „jen“ podepsat smlouvy s provozovatelem. K tomu se Mgr. Tomáš Trtek (ANO) vyjádřil tak, že k němu nenašel žádné podklady, žádné analýzy ani samotnou smlouvu. „Já k němu žádné informace nemám. Pokud mi je dáte a najdeme v něm smysl, tak se o něm můžeme bavit dál,“ řekl. „Když jsem předával agendu paní primátorce, byl jedním z oddílů právě bikesharing. Popsal jsem jí ho a v návaznosti na to jí poslal i tu připravenou smlouvu se společností, která se měla dále tímto projektem zabývat. To, že si vy sami nepředáte informace, už já bohužel neovlivním,“ reagoval Petr Kulhánek.

Peníze na hokej

Na úvod bylo řečeno paní Zemanovou, že objem peněz pro hokejový klub HC Enegie Karlovy Vary bude v tomto roce stejný, jako v roce předchozím. Se zajímavými čísly k tomu vystoupil Jindřich Čermák: hokejový klub Energie Karlovy Vary dostal z veřejných rozpočtů (z města Karlovy Vary, Nadace města Karlovy Vary a Karlovarského kraje) za rok 2017 podle jeho výroční zprávy 32 milionů korun, což je 42% jeho rozpočtu. Uváděný zisk je přitom 8,5 milionů korun a zhruba polovinu diváků tvoří mimovarští (logicky by se tedy nabízelo zvýšení podpory ze strany kraje).

V souvislosti s tím se Michaela Tůmová zeptala, proč tedy snížili příspěvky vlastním oragnizacím a hokejovému klubu, který město nevlastní, ne. „Proč jste neřekli, stejně jako u KSO, pokud nám zbydou peníze, tak vám přidáme. Ale nerozumím tomu, proč jste naopak snížili příspěvky vlastním organizacím,“ uvedla. Podle paní primátorky je hlavní důvod ten, že od svých organizací chtějí, aby lépe hospodařili. „A jaké máte vědomosti o tom, jak dobře hospodaří HC Energie?“ reagovala Tůmová. Podle první náměstkyně Zemanové má město informace o tom, že HC Energie hospodaří dobře a není tedy důvod jim příspěvek jakýmkoliv způsoben snižovat.

Nad úlohou Nadace města se zastavil i Vlastimil Lepík (KOA). „Bylo tady řečeno, že peníze do sportu a kultury půjdou přes Nadaci města, podle vyjádření paní první náměstkyně nezávislého orgánu. A já si myslím, že to je špatně – to jsou finance města, o kterých má rozhodovat zastupitelstvo a ne nezávislý orgán Nadace města,“ zdůraznil a pokračoval: „Pokud je to tedy tak, jak bylo řečeno, tak se ptám Rady města, proč si ustanovila komisi sportu a tělovýchovy, když vlastně nemá co řešit… Stejně tak kulturní komise.“ Na to zareagoval pan náměstek Trtek tím, že Nadaci města nevymysleli oni. „Mohl bych s vámi i souhlasit, ale nic s tím teď neudělám, na nové koncepci ale pracujeme,“ uzavřel Trtek.

Hlasování o rozpočtu

Samotnému hlasování o rozpočtu ještě předcházelo hlasování o 6 navržených usneseních (například o zajištění prostředků na rekonstrukci kulturních památek a památkově hodnotných objektů, o zajištění výstavby plnohodnotného hřiště u ZŠ Dukelských hrdinů podle původní projektové dokumentace nebo o navýšení neinvestičního transferu pro Infocentrum a KSO, kdy by byl naopak snížen investiční transfer Nadace města Karlovy Vary). Žádné z nich nebylo schváleno.

Autor: Petr Slezák