Alžbětiny Lázně

 • Zachování Alžbětiných lázní jako lázeňského domu pro obyvatele města.
 • Využití podkroví budovy pro vybudování ubytovacích kapacit.
 • Hledání strategického partnera pro investice a provoz.

Bezpečnost

 • Řešení příčin kriminality namísto důsledků, podpora prevence kriminality a sociálně-patologických jevů.
 • Podpora iniciativ zvyšujících povědomí občanů o osobní bezpečnosti (přednášky pro seniory, kurzy sebeobrany pro děti a mládež).
 • Zvyšování pocitu bezpečí pomocí kultivace lokalit identifikovaných občany i odborníky jako místa pocitu strachu či zvýšené kriminality.

Bydlení

 • Zajištění výstavby finančně dostupných městských bytů (spolupráce se Státním fondem rozvoje bydlení), aktivní vyjednávání s developery, zapojení občanů do přípravy projektů.
 • Podpora atraktivity bydlení ve městě (veřejný prostor, životní prostředí, kultura, volnočasové aktivity).
 • Podpora výstavby nájemního bydlení.

Cestovní ruch

 • Intenzivní propagace města s cílem zvýšení jeho návštěvnosti a realizace systematického destinačního managementu.
 • Koncepce adaptace lázeňského cestovního ruchu na vývoj ve světě (zaměření na udržitelný a městu prospěšný cestovní ruch), udržení zvýšeného podílu klientely z Česka a okolních zemí.
 • Marketingový plán vylepšení obrazu lázeňského města světového významu, odstranění přetrvávajících stereotypů.

Císařské Lázně – Lázně I

 • Spolupráce s Karlovarským krajem na dokončení zahájené rekonstrukce budovy.
 • Spolupráce na zajištění provozu a efektivního využití budovy.
 • Zajištění provozu sídla Karlovarského symfonického orchestru.

Divadelní korzo

 • Realizace komplexního projektu revitalizace veřejného prostoru od Vřídla k Letnímu kinu.
 • Využití studie Kanceláře architektury města.
 • Stabilizace a zklidnění vymezeného páteřního prostoru.

Dolní nádraží

 • Komplexní řešení stavu území s vazbou na centrum města.
 • Podpora výstavby obchodní zóny, bydlení, kanceláří, úřadů.
 • Variantní vybudování vlakové zastávky a hlavního dopravního terminálu.

Doprava

 • Zklidnění osobní dopravy v lázeňské zóně a zavedení elektrobusů do lázeňského centra.
 • Výstavba parkovacích domů.
 • Dopracování generelu dopravy (parkování, kyvadlové autobusy, sdílení jízdních kol).

Kancelář architektury města (KAM)

 • Dobudování a posílení organizační struktury KAM.
 • Podpora koncepčního přístupu KAM k rozvojovým strategiím města.
 • Vyjasnění vztahu KAM k odborům Magistrátu a příspěvkovým organizacím města.

Karlovarské městské divadlo

 • Rozvoj spolupráce se Západočeským divadlem v Chebu.
 • Podpora místních divadelních spolků/autorů.
 • Zajištění efektivního provozu budovy.

Krematorium

 • Provedení kompletní a citlivé rekonstrukce smuteční síně.
 • Zajištění důstojného prostředí pro poslední rozloučení.
 • Přemístění kremačních pecí mimo obydlené/zastavěné oblasti města.

Kultura

 • Rozvoj tradičních kulturních subjektů a událostí.
 • Podpora lokálních kulturních iniciativ a spolků, intenzivní zapojení místních umělců do akcí města.
 • Kultura pro všechny generace.

Lázeňské centrum

 • Podpora rozšiřování nabídky služeb a růstu kvality občanské vybavenosti.
 • Obnovování rezidenčního významu lokality.
 • Zvyšování atraktivity a množství aktivit pro všechny obyvatele Karlových Varů.

Lázeňské lesy

 • Zajištění ochrany a trvale udržitelného rozvoje lázeňských lesů.
 • Vytvoření systému trvale udržitelného využívání lázeňských lesů pro občany města a lázeňské hosty.
 • Údržba a rozvoj městské a příměstské zeleně na území města.

Letní kino

 • Zachování areálu v souboru městském majetku.
 • Revitalizace prostoru a rozšíření možností jeho využití.
 • Zajištění optimalizace nákladů na údržbu a provoz.

Magistrát města

 • Podpora a motivace k růstu kvality služeb městské administrativy a zajištění efektivního provozu úřadu.
 • Vytvoření jednotné koncepce shromažďování a poskytování informací/dat.
 • Využití nových technologií pro zjednodušení komunikace s úřadem, digitalizace agend.

Městská hromadná doprava (MHD)

 • Udržení vysoké úrovně MHD ve městě.
 • Optimalizace zapojení DP KV do systému Integrované dopravy Karlovarského kraje.
 • Rozšíření využití železniční dopravy na území města.

Náplavka řeky Ohře

 • Koncepční a transparentní projekt.
 • Využití pro širokou škálu volnočasových aktivit.
 • Prostupnost území, návaznost na Tuhnice a budoucí novou čtvrť v oblasti Dolního nádraží.

Nové formy práce

 • Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj práce na dálku a z domova.
 • Adaptace infrastruktury (např. pokrytí města vysokorychlostním internetem), podpora zřizování coworkingových prostor a sdílených kanceláří.
 • Propagace Karlových Varů jako města ideálního pro práci na dálku a digitální nomádství.

Plánování rozvoje města

 • Efektivní a udržitelný urbanismus (omezování živelného růstu města, revitalizace brownfieldů, adaptace na klimatickou změnu).
 • Revize a aktualizace územního plánu, flexibilita dokumentu vůči novým výzvám, úzké propojení územního plánu se Strategií KV2040.
 • Respektování tradice a ochrana památek v souladu s otevřeností novým trendům a světové architektuře.

Podnikatelské prostředí

 • Dlouhodobě koncepční přístup k podnikatelům, vytvoření podmínek pro rozvoj nových udržitelných ekonomických aktivit ve městě a zrychlené uvolňování rozvojových ploch pro výstavbu objektů pro výrobu a malovýrobu.
 • Spolupráce se soukromým sektorem, zapojení podnikatelů do realizace Strategie KV2040.
 • Realizace společných PPP projektů (doprava, bydlení, služby).

Rozpočet města

 • Hledání úspor a maximální efektivita vydaných veřejných financí.
 • Intenzivní snaha o sestavení vyrovnaného rozpočtu.
 • Efektivní využívání dotačních programů.

Sociální oblast

 • Zajištění důstojných podmínek pro život všech generací a skupin obyvatel (odlehčovací služby, bezbariérové nájemní bydlení, odstraňování fyzických i úředních bariér).
 • Prevence vzniku a řešení výskytu sociálně nežádoucích jevů (dluhové poradny, nízkoprahová centra, spolupráce města s neziskovými organizacemi).
 • Aktivní městská politika integrace cizinců, prevence segregace.

Sport

 • Zjednodušení systému financování klubů, spolků a sportovních aktivit.
 • Zajištění férového financování pohybových aktivit (včetně neorganizovaného sportování).
 • Udržení/zvýšení kvality a rozšíření sítě sportovišť, využití hřišť ZŠ.

Stará vodárna

 • Detailní rozpracování studie využití území s přesahem do zóny Meandru Ohře a Haly míčových sportů.
 • Prostor pro rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit.
 • Posouzení možnosti využití stávajících staveb.

Transparentní a chytré město

 • Kvalifikované rozhodování na základě dat a odborných poznatků.
 • Zvýšení míry informovanosti občanů o principech rozhodování vedení města.
 • Sdílení informací a dat s občany, podnikateli, příspěvkovými organizacemi, Karlovarským krajem a dalšími relevantními partnery.

UNESCO a kulturní krajina

 • Rozvoj celého území města bez nahodilých a ad hoc řešení v souladu s pravidly UNESCO.
 • Využití potenciálu značky UNESCO a intenzivní spolupráce s dalšími členskými městy.
 • Vytvoření územní studie a následný rozvoj užívání lázeňské terapeutické krajiny.

Veřejný prostor

 • Kultivace veřejného prostoru v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství.
 • Řádná péče o veřejný prostor a zeleň ve všech čtvrtích.
 • Nastavení procesů spolurozhodování občanů o způsobu využívání veřejných prostranství.

Věda, výzkum, inovace

 • Podpora vědy a výzkumu v tradičních odvětvích.
 • Rozvoj spolupráce městských příspěvkových organizací s univerzitami a výzkumnými institucemi v ČR i zahraničí.
 • Zřízení regionálních kanceláří institucí pro aplikovaný výzkum a podpora rozvoje výzkumných kapacit místních firem.

Vřídelní kolonáda

 • Oživení prostoru Vřídelní kolonády (vyhlídka, výstavy, exkurze pro žáky ZŠ).
 • Zajištění efektivního provozu kolonády jako místa odpočinku a setkávání.
 • Dokončení celkové úpravy objektu a jeho okolí se zajištěním jejich smysluplného využívání.

Základní školství

 • Rozvoj materiálních, finančních a personálních podmínek vzdělávání žáků a učitelů.
 • Rozvoj ZŠ jako center volnočasových a komunitních aktivit.
 • Podpora zapojení ZŠ do projektových aktivit (příprava měkkých projektů, investice, zahraniční spolupráce).

Životní prostředí

 • Snížení energetické náročnosti města, hledání cest k intenzivnějšímu využití lokálně dostupných obnovitelných energetických zdrojů.
 • Aktualizace systému fungování udržitelného odpadového hospodářství.
 • Motivace veřejnosti k zájmu a péči o místní životní prostředí, rozšiřování možností environmentálního vzdělávání a volnočasových aktivit v přírodě.