Obsah

  1. Úvodní ustanovení
  2. Programové cíle
  3. Práva a povinnosti členů
  4. Orgány hnutí
  5. Zásady hospodaření
  6. Ukončení činnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Název hnutí: Karlovarská občanská alternativa
1.2. Zkratka hnutí: KOA
1.3. Hnutí působí na území České republiky se zvláštním zřetelem na Karlovarský kraj.
1.4. Karlovarská občanská alternativa je politickým hnutím ve smyslu zákona č.424/1991Sb. „O sdružování v politických stranách a v politických hnutí“ ve znění pozdějších změn.
1.5. Sídlo hnutí: Zámecký vrch 37, Karlovy Vary, 360 01

2. Programové cíle

2.1. Sdružovat ty, kteří nejsou a nechtějí být členy žádné politické strany, ale přesto mají aktivní zájem o osud a rozvoj Karlových Varů a chtějí se angažovat ve prospěch města, především prací v komunální politice.
2.2. Ve sféře komunální politiky prosazovat principy patriotismu, odbornosti a politické etiky.
2.3. Prosazovat politická rozhodnutí jednoznačně přínosná pro karlovarské občany a město.

3. Práva a povinnosti členů

3.1. Členství v hnutí
3.1.1. Členem hnutí může být každý občan ČR starší 18ti let, způsobilý k právním úkonům, který není členem jiné politické strany nebo hnutí.
3.1.2. Členem hnutí může být jen fyzická osoba, která se ztotožňuje se stanovami, cíli a programem hnutí.
3.1.3. Člen hnutí musí být u hnutí registrován.
3.1.4. Členství v hnutí vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky po projednání na valné hromadě nebo v radě hnutí.
3.2. Zánik členství v hnutí
3.2.1. Vstupem do jiné politické strany nebo hnutí.
3.2.2. Vyloučením člena pro závažné porušení stanov nebo pro neplnění rozhodnutí valné hromady směřujících k prosazování cílů hnutí. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada.
3.2.3. Ztrátou způsobilosti k právním úkonům.
3.2.4. Písemným prohlášením o vystoupení s vlastnoručním podpisem
3.2.5. Úmrtím.
3.3. Povinnosti členů hnutí
3.3.1. Dodržovat stanovy hnutí.
3.3.2. Spolupracovat na uskutečňování cílů hnutí, dodržovat rozhodnutí valné hromady hnutí související s uskutečňováním cílů hnutí.
3.3.3. Bez odkladu oznamovat radě hnutí změny osobních údajů, které jsou předmětem členské evidence.
3.4. Práva členů hnutí
3.4.1. Účastnit se na jednání hnutí.
3.4.2. Volit orgány hnutí a být volen do všech orgánů hnutí.
3.4.3. Předkládat všem orgánům hnutí náměty, připomínky, stížnosti a být vyrozuměn o jejich řešení.
3.4.4. Být pravidelně informován o přijatých usneseních, politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se hnutí.

4. Orgány hnutí

4.1 Valná hromada, rada , kontrolní, revizní a rozhodčí komise
4.1.1. Nejvyšším orgánem hnutí je valná hromada. K účasti na valné hromadě a k hlasování na ní je oprávněn každý člen hnutí. Valná hromada se svolává nejméně jednou za rok. Valnou hromadu svolává předseda hnutí buď z vlastní iniciativy, nebo na základě usnesení rady. Předseda hnutí svolává valnou hromadu rovněž v případě, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů hnutí.
4.1.2. Statutárním orgánem hnutí je rada. Členem rady se může stát pouze člen hnutí. Rada má nejméně tři členy. Rada si ze svého středu zvolí předsedu, místopředsedu a pokladníka. Předseda rady je předsedou hnutí. Jménem hnutí jedná předseda nebo místopředseda, přičemž každý je oprávněn jednat jménem hnutí samostatně. Podepisování za Karlovarskou občanskou alternativu se provádí tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu hnutí připojí předseda nebo místopředseda svůj podpis. Pokladník je odpovědný radě za hospodaření se svěřenými prostředky, za řádné vedení evidence a včasné vypracování a předložení zprávy podle §18 zákona 424/1991 Sb., ve znění pozdějších změn.
4.1.3. Kontrolní a revizní komise je složena z předsedy a nejméně jednoho člena. Její členy nesmí být členové rady. Kontroluje hospodářskou a správní činnost hnutí.
4.1.4. Rozhodčím orgánem hnutí je rozhodčí komise. Rozhodčí komise rozhoduje ve sporech uvnitř hnutí a je složena ze tří řádných členů hnutí. Členové rozhodčí komise nesmějí být členy žádného jiného orgánu hnutí.
4.1.5. Volby všech orgánů hnutí se konají jednou za dva roky na valné hromadě. Funkční období členů jednotlivých orgánů je dvouleté. Toto ustanovení se nevztahuje na valnou hromadu.
4.2. Všechny orgány mají své jednací řády, jsou schopné se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů a usnesení je platné, hlasuje-li nadpoloviční většina přítomných. Stanovy hnutí může schvalovat pouze valná hromada a vždy je nutný souhlas nejméně třípětinové většiny všech přítomných členů. Vyloučení člena ze sdružení schvaluje valná hromada třípětinovou většinou.

5. Zásady hospodaření

5.1. Zdroje financování hnutí tvoří příjmy podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších změn. Finanční prostředky podle předchozí věty jsou příjmem rozpočtu hnutí nebo rozpočtu rady podle pravidel rozdělení, která stanoví valná hromada.
5.2. Hnutí může nabývat majetek a hospodařit s ním podle vlastního uvážení.
5.3. Evidenci o hospodaření hnutí vede pokladník.
5.4. Příjem darů, podléhajících zdanění musí rada neprodleně hlásit pokladníkovi.
5.5. Hnutí jako právnická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. S majetkem hnutí hospodaří rada podle valnou hromadou schváleného ročního rozpočtu.
5.6. Rada hnutí může jednat a zavazovat se do výše rozpočtu hnutí.
5.7. Rozpočet hnutí musí být schválen vždy jako vyrovnaný nebo přebytkový.

6. Ukončení činnosti Karlovarské občanské alternativy

6.1. Karlovarská občanská alternativa může zaniknout pouze způsobem, určeným zákonem č. 424/1991 Sb., v platném znění.
6.2. Eventuelní likvidační zůstatek bude převeden na obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí valné hromady,která ukončuje činnost Karlovarské občanské alternativy.