Rada města má jednat s Karlovarským krajem o odstoupení od záměru školy civilních pilotů, uložilo jí to zastupitelstvo – Karlovarská občanská alternativa

Rada města má jednat s Karlovarským krajem o odstoupení od záměru školy civilních pilotů, uložilo jí to zastupitelstvo

Dopis Spolku přátel Olšových Vrat zastupitelům Karlových Varů z 9.11.2018 byl určen k rukám primátora a členů zastupitelstva města a obsahoval žádost o podporu jejich petice a o osobní spolupráci při snaze zastavit záměr letecké školy F AIR, spol. s r.o., která usiluje o zřízení výcvikového střediska na mezinárodním letišti Karlovy Vary – Olšová Vrata. „Nechal jsem proto ten dopis rozeslat všem zastupitelům,“ uvedl při projednávání bodu číslo 18 při jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary 13.11.2018 Petr Kulhánek.

„Podívám-li se pár měsíců nazpět, krajské zastupitelstvo Karlovarského kraje dostalo na svém jednání stručnou prezentaci záměru jak posílit ekonomiku letiště tím, že by na něm mohla působit škola civilních pilotů F AIR. Z těch informací tehdy nevyplývalo nic, co by naznačovalo, že by to mohl být projekt velmi rizikový,“ pokračoval ve svém diskusním příspěvku a dále uvedl: „Nicméně o tom Karlovarský kraj, který je vlastníkem letiště, nijakým způsobem neseznámil ani město Karlovy Vary, na jehož území letiště leží. Následně se začaly objevovat další informace k tomuto záměru, a to zejména o počtu a frekvenci letů, začali se objevovat i informace od pilotů, kteří diskutovali nad tím, co bylo uvedeno v té prezentaci, že budou používána nehlučná letadla, která od 300 metrů výše už nijakým způsobem neobtěžují hlukem své okolí.“ Ti se shodují se na tom, že z jejich pohledu je to nereálné a upozorňují také na to, že drtivá většina vzletů bude muset být díky severozápadnímu proudění uskutečňována na té dráze, ze které letadlo vzlétá přímo nad Karlovy Vary.

Karlovarské letiště navíc nemá předpolí, což při výcvikových letech bývá běžné, takže při jakékoliv závadě nebo nehodě není jiný únikový prostor, než lázeňské centrum.

Počet vzletů by měl rapidně vzrůst

V připravovaném výcvikovém středisku by mělo být školeno zhruba 70 pilotů a odhadovaný počet pohybů letadel pouze u této školy je 20 000 ročně. „Zde možná stojí za to říct, že letiště v době, kdy tam bylo nejvíce dopravních letů, mělo za stejnou dobu zhruba 6 000 pohybů,“ podotkl k tomu Kulhánek. Lidé nejen z okolí letiště a přilehlých městských částí, ale i z města se proto ptají, zda-li tento záměr není příliš rizikový, a to i přes jeho slibovaný ekonomický přínos. „Onen přínos je podle materiálů, které máme k dispozici, odhadován na 25 milionů Kč za deset let, tedy 2,5 milionů za rok. To sice není částka bezvýznamná, ale rozhodně ekonomickou situaci letiště nijak nezachrání a přičtou-li se k tomu veškerá zmiňovaná rizika, tak mám za to, že ten projekt může být obrovským rizikem pro celé město Karlovy Vary,“ poznamenal k tomu Petr Kulhánek.

Karlovarští krajští zastupitelé bez toho, aniž by s nimi někdo z kraje jednal, dali tuto úvodní prezentaci k dispozici Radě města a ta jim uložila, aby neprodleně vyvolali jednání s Karlovarským krajem. „To jsem také udělal,“ zmínil Petr Kulhánek, „nicméně ty termíny, které jsem vám paní primátorko předával, jsou stanoveny až na začátek prosince a přišly od pana náměstka Hurajčíka.“

Město má hrát aktivní roli

Svůj diskusního příspěvek pak odstupující primátor zakončil slovy: „Já si proto myslím, že Karlovy Vary by v tomto bodě měly sehrát aktivní roli, protože je to bezprostředně ohrožuje a týká se jich to. Proto dávám následující návrh na usnesení: Zastupitelstvo města ukládá Radě města jednat s Karlovarským krajem o takových podmínkách záměru školy pilotů F AIR, které nijak nezmění životní podmínky a kvalitu života města a jeho hostů, přičemž pokud v tomto smyslu nelze záměr školy pilotů upravit, je nezbytné vyjednat s Karlovarským krajem odstoupení od tohoto záměru.“

Na návrh MUDr. Josefa Märze (Karlovaráci) se nakonec hlasovalo o ještě „tvrdším“ návrhu v tomto znění:

Zastupitelstvo města Karlovy Vary vzalo na vědomí dopis ze dne 9.11.2018 a uložilo radě města jednat s Karlovarským krajem o odstoupení od záměru školy civilních pilotů F-AIR na Karlovarském letišti. Termín: 11.12.2018.

Návrh byl přijat počtem 19 hlasů (proti bylo 8 zastupitelů, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval a 1 byl omluven).

Autor: Petr Slezák