Komentář k rozpočtu města na rok 2019 – Karlovarská občanská alternativa

Komentář k rozpočtu města na rok 2019

Od poloviny října měla městská koalice k dispozici námi zpracovaný návrh rozpočtu na rok 2019. Z tohoto pohledu byl tak dostatek času se s rozpočtem seznámit, korigovat jej a schválit standardně v prosinci – doba dvou měsíců k tomu byla zcela dostatečná.

Bylo však vyhlášeno rozpočtové provizorium a po téměř 3 měsících jsme obdrželi rozpočet, který je v podstatě tím, který jsem předával paní primátorce. Zahrnuje některé korekce, které nijak zásadně neovlivňují strukturu rozpočtu, jsou však velmi diskutabilní svým negativním dopadem.

Bývalo dobrým zvykem projednat rozpočet s jednotlivými zastupitelskými kluby a při projednání na finančním výboru přišli své resorty obhajovat jednotliví členové vedení města. Rozpočet na letošní rok byl zastupitelům rozeslán na počátku roku bez jakéhokoliv komentáře, o to méně nabídky k projednání s vedením města. Na jednání finančního výboru nejen že se nedostavilo vedení města, vyjma světlé výjimky náměstka Trtka, nedostavila se ani řada členů finančního výboru. Návrh rozpočtu tak nemohl dostat ani doporučení finančního výboru. Koalice proto musela řešit doporučující stanovisko svoláním mimořádného finančního výboru, aby se koaliční většina sešla.

K úpravám rozpočtu:

Doprava

Je přidáno 4,5 mil. Kč na zajištění dopravy zdarma pro studenty a seniory, tedy skupiny, které už téměř zdarma jezdily dosud. Nikde se pak neobjevuje dalších ca 45 mil. Kč na MHD zdarma pro další skupiny obyvatel, avizovanou od poloviny roku. Tento předvolební slib tak zřejmě, z mého pohledu zcela logicky, padl. Vytvářel by extrémní zátěž v podobě mandatorních výdajů všech následujících let.

Kultura, sport, školství

Dochází k drastickému škrtu u KSO, celkem o 3,5 mil. Kč. To, co se současnému řediteli podařilo vybudovat, tedy dostat orchestr mezi respektovaná a prestižní symfonická tělesa, může tak vzít během jednoho krátkozrakého škrtu za své.

Kráceny jsou také některé další významné, tradiční a prestižní akce – Karlovarský Karneval, festival Goodfest, King of City Downhill – městský extrémní sjezd na horských kolech, Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka.

Nechybí však nově zahrnutý příspěvek na pastelkovné.

Otázkou je celkové navýšení původně navrhované podpory hokeji. V návrhu rozpočtu bylo zohledněno avizované vyváženější rozložení podpory mezi město a kraj, celková podpora ze strany města tak byla upravena z 23 mil. Kč v roce 2018 na 18 mil. Kč v roce 2019. Minimálně o tento rozdíl měl navýšit svou podporu Kraj. V současném návrhu rozpočtu už však vidím výrazné navýšení příspěvku Nadaci města, z čehož vyvozuji, že hokeji se přidá na stejnou úroveň jako v roce 2018.

Připravené projekty města

Z rozpočtu vypadly, nebo jsou významně redukovány, připravené projekty města – bikesharing (sdílení kol), realizace Komunitního centra ve Staré Roli, vybudování školního hřiště při ZŠ Dukelských hrdinů. Zejména zrušení bikesharingu jde zcela proti současným trendům, kdy se v jiných městech stává běžnou součástí dopravy a v Karlových Varech bez konkrétní argumentace je připravený záměr zrušen.

Kancelář architektury města

Kvituji, že KAM může pracovat nadále podle dříve připraveného rozpočtu. Co se však zcela příčí logice, zařazení těchto financí do Odboru majetku města. Gesčně příslušným odborem pro KAM byl a měl by být přirozeně i nadále Odbor rozvoje a investic. Takto věcně správné zařazení by nemělo být ovlivňováno dočasnými politickými dohodami. Až dojde opět ke koaliční změně a KAM bude mít v gesci náměstek odpovědný např. za Informatiku, tak se přesune financování KAMu pod Odbor Informačních technologií? Jsem přesvědčen, že vedení města by mělo respektovat logické a argumentačně podložené ukotvení KAMu a nevláčet jím podle aktuálních koaličních dohod. Tento názor mimochodem podpořil i koaliční zástupce ve finančním výboru.

Cestovní ruch

Za zcela nezodpovědný považuji zásah do rozpočtu městského infocentra, které zajišťuje kompletní marketing města a plní též úlohu destinační agentury. Během let se podařilo vypracovat velmi dobrý komunikační a marketingový koncept města, které přinášel své jednoznačně pozitivní výsledky (ať už je to řada ocenění nebo vypovídající statistická data). I s dosavadním rozpočtem jsme čelili kritice ze strany profesních sdružení (Asociace hotelů a restaurací, Svaz léčebných lázní), že Město stále neinvestuje do marketingu tak, jak by mělo. Pokud si dobře pamatuji, zaznívalo to v minulých letech při diskusích také z úst současné paní primátorky. Bohužel to však nebylo překážkou, abychom sebrali z rozpočtu Infocentra 3 mil. Kč, což je téměř 20% celkového rozpočtu. V době, kdy bychom měli být konkurenceschopní mezi dalšími atraktivními destinacemi, kdy se připravujeme na členství v UNESCO a právě marketingem můžeme podporovat preferované segmenty návštěvníků. Degradujeme tak dlouholetou kvalitní práci Infocentra a omezujeme jeho hospodaření na mandatorní výdaje. Přitom právě u financí investovaných do cestovního ruchu je návratnost zcela zjevná.

Nejsem si vědom toho, že by někdo dal současné koalici mandát dusit toto město. Výše uvedenými úpravami rozpočtu, společně s již dříve odmítnutými záměry – Alžbětiny lázně, EPC projekty – a nejnověji se zrušením záměru umístění koncertního sálu do Císařských lázní, je to příliš mnoho ran najednou pro budoucí rozvoj Karlových Varů. Poněkud nepatřičně tak nyní znějí předvolební teze hnutí ANO o prosperujícím, významném a rozvíjejícím se městě, o nejlepších lázních s vracejícími se turisty, o otevřené a transparentní radnici.

Petr Kulhánek