Pokračovat v podpoře třídění a recyklace odpadu včetně svozu bioodpadu.

Jak? Zachovat současnou síť lokalit umístění sběrných nádob na tříděný odpad a bioodpad. Stále průběžně informovat a propagovat třídění odpadu v Radničních listech. Udržovat činnost sběrných dvorů a zvyšovat informovanost o jejich službách.

Udržovat a rozvíjet ekologickou MHD. Podporou a rozvojem MHD eliminovat dopravní přetíženost v době špičky.

Jak? Udržovat současný vozový park autobusů MHD na plyn, postupná celková eliminace dieslových motorů. V horizontu 3-4 let nasadit do běžného provozu první elektrobusy.

Šetrně nakládat s lázeňskými lesy.

Jak? Držet těžbu dřeva co nejvíce pod povolenými limity, obnovit spolupráci se soukromými subjekty na obnově lesních altánů, památných míst a vyhlídek, využíváním veřejně prospěšných prací zlepšit stav cest a stezek, vyčištění lesů od odpadků. Během čtyř let opravit a obnovit alespoň 50% lesních altánů a stejné množství opěrných kamenných zídek podél lesních cest, které obnovu potřebují.

Nedopustit likvidaci stávající městské zeleně na úkor nové výstavby.

Jak? Striktně dodržovat územní plán a vyhlášky města týkající se ochrany městské zeleně.

Pokračovat v kultivaci městských zelených ploch, zejména v centru města.

Jak? Účinně podpořit práci SLP nejen v údržbě stávající, ale zejména v kultivaci ploch zanedbaných. Stimulovat i soukromé vlastníky parcel přilehlých k jejich objektům.