Rozvíjet činnost Kanceláře architektury města (KAM)

Jak? Posuzovat a hodnotit prostřednictvím KAM městské a soukromé projekty zásadního významu, dokončit proces schválení nového územního plánu, kultivovat veřejný prostor, komunikovat s veřejností ve všech tématech spojených s rozvojem města, pokračovat v městských diskusních fórech, ve studentském parlamentu, věnovat pozornost všem městským částem.

Dokončit proces zápisu Karlových Varů jako lídra nadnárodní sériové nominace nejvýznamnějších evropských lázeňských měst na Seznam světového dědictví UNESCO.

Jak? Poskytnout maximální součinnost orgánům UNESCO při hodnocení podané kandidatury vedoucí k finálnímu zápisu na Seznam světového dědictví.

Zachovávat kulturně historické dědictví města.

Jak? Vytvářet a aktivně vyhledávat zdroje pro tyto činnosti, postupovat podle vytvořeného harmonogramu nutných rekonstrukcí a údržby historických a památkových objektů ve vlastnictví města. Pozitivně ovlivňovat rekonstrukci soukromých objektů při splnění požadavků památkové péče, pomocí dostupných legislativních nástrojů zamezovat likvidaci památek, jejímž účelem je maximální ekonomická výtěžnost objektů. Při nové výstavbě uplatňovat parametry zpracované regulační studie a požadavky památkového zákona na území městské památkové zóny i s respektem na dálkové pohledy. Pravidelně doplňovat vytvořený fond na podporu obnovy památek. Pokračovat v regulaci stavebního ruchu v průběhu plné lázeňské sezóny s využitím nového Statutu lázeňského místa.

Nepodléhat tlaku investorů k účelovým úpravám územního plánu a striktně v tomto směru dodržovat platné právní normy.

Jak? Neúplatností a použitím stejného metru pro všechny bez rozdílu. Zpracovat regulační plány na citlivé a cenné lokality nejen v centru města.

Omezit prodej majetku města na majetek zbytný a nesoucí pouze náklady bez převažujících výnosů. Pokračovat v ochraně historických památek města před jejich prodejem.

Jak? Obezřetně nakládat se seznamem neprodejného majetku města, pečlivě vyhodnotit možnost využití, příslušnost ke kulturně historickému dědictví a ekonomické aspekty každé nemovitosti určené k prodeji.

S řádnou péčí spravovat památky na území města.

Jak? Pravidelně začleňovat doplňování fondu na obnovu památek a zajistit jeho účelné čerpání podle zpracované pasportizace památek na území města podle jejich skutečného stavu.

Vyřešit problém bývalého, dnes zchátralého kina ve Staré Roli.

Jak? Vybudovat na tomto místě Komunitní centrum financované z programu Re:Strat poskytující zázemí všem věkovým kategoriím, zájmovým spolkům, sdružení, vytvořit na tomto místě příjemné místo setkávání a trávení volného času.

Vyřešit dlouhotrvající problém Císařských lázní.

Jak? Ve spolupráci s Krajem a na základě uzavřeného Memoranda revitalizovat objekt s primárním cílem vytvoření koncertní scény a zázemí pro KSO, reprezentativních a expozičních prostor a společného městského a regionálního informačního centra.