Karlovy Vary nejsou jen centrum. Karlovy Vary jsou také Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Hůrky, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role, Tašovice, Tuhnice. Ve všech částech města chceme i nadále klást stejnou měrou důraz na dostatečnou občanskou vybavenost, rozvoj infrastruktury, bezpečnost a čistotu.

Jak? Pokračováním realizace projektů kultivace veřejného prostoru – klidových zón, dětských hřišť, relaxačních areálů. Budováním a propojením sítě cyklostezek spojujících všechny části města podle zpracovaného cyklogenerelu. Intenzivní komunikace s občany města prostřednictvím diskusních fór k přesnému mapování potřeb a problémů obyvatel v jednotlivých částech města.

Ve Staré Roli, jako jedné z největších částí Karlových Varů, pokračovat v podpoře rozvoje infrastruktury, služeb, dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti. Připravit a uskutečnit kultivaci dalších karlovarských sídlišť.

Jak? Investiční priority neřadit podle území, ale podle jejich faktické nezbytnosti.

Zajistit a garantovat zachování reprezentativního charakteru historického jádra města.

Jak? Důslednou aplikací zpracované studie prostorových regulativů pro historické jádro města.

Pokračovat v obnově a zlepšování stavu komunikací v celém městě.

Jak? Pokračovat ve zpracovaném plánu obnovy jednotlivých komunikací, chodníků, veřejných prostranství, který je zpracován podle stavu poškození a seřazen do priorit.

Zachovat kvalitní úroveň cestování MHD, zvyšovat komfort cestujících a udržet ceny jízdného na stávající úrovni včetně stávajících zvýhodnění pro děti, mládež a seniory.

Jak? Systematicky obnovovat jízdní park nízkoemisními vozy, rozvíjet síť inteligentních zastávek, poskytujících informace v reálném čase s použitím evropských fondů. Růst vstupů kompenzovat vlastní ekonomickou činností a pokračovat v hledání vnitřních úspor.

Zvyšovat bezpečnost ve městě.

Jak? Systematickou a intenzivní kontrolou rizikových lokalit, modernizací a rozšiřováním kamerového systému a pokračováním těsné spolupráce mezi městskou a státní policií.

Stále zvyšovat péči o čistotu a pořádek ve městě, včetně méně frekventovaných lokalit a zákoutí.

Jak? Trvalou kampaní budovat u obyvatel vztah k čistotě města, pokračovat s projektem Chceme čisté město se zapojením škol. Důslednou kontrolou dodržování smluv s úklidovými firmami, odpovídající podporou činnosti Správy lázeňských parků, využitím veřejně prospěšných prací pro ruční úklid. Klást důraz na zimní a především důkladnou jarní údržbu.

Systematicky vyhledávat a maximálně využívat prostředky z fondů EU, programu Re: Start, ministerských dotací a dalších veřejných zdrojů, intenzivně vyhledávat projekty realizovatelné se soukromou sférou.

Jak? Podle zveřejňovaných výzev identifikovat uplatnitelné projekty. Pokračovat
v aktivní roli Karlových Varů při zpracování podmínek a metodik programů na národní úrovni. Podle zpracovaných strategických dokumetnů (SPURM, IPRÚ) aktualizovat projektový zásobník jako základní předpoklad pro následné čerpání z jednotlivých dotačních programů. Pomocí odborného týmu Odboru strategií a dotací zpracovávat veškerou dokumentaci potřebnou k podání projektů, jejich administraci v průběhu a po skončení realizace. Pokračovat v nastavené spolupráci s Karlovarským krajem na projektech, které mohou být sdíleny.

Zachovat současný funkční model efektivní samosprávy.

Jak? Nerozšiřovat politické vedení města, model primátor a tři náměstci bez dalších uvolněných zastupitelů je zcela dostatečný. Pokračovat ve zcela otevřené a transparentní politice ve vztahu k veřejnosti.

K obsazení komisí a výborů i nadále použít výhradně klíč odbornosti.

Jak? Oslovit odborníky a občany, profesní a zájmová sdružení, kteří se danou problematikou zabývají.