Rekonkurz by měl vždy proběhnout s rozmyslem, předvídatelně a bez pošlapání lidské důstojnosti – Karlovarská občanská alternativa

Rekonkurz by měl vždy proběhnout s rozmyslem, předvídatelně a bez pošlapání lidské důstojnosti


10. března 2020 proběhlo Mimořádné zastupitelstvo města Karlovy Vary. Jedním z projednávaných bodů bylo i odvolání ředitelů příspěvkových organizací města.

Na úvod je třeba předeslat, že cílem navrženého usnesení ani celého Mimořádného zastupitelstva nebyla snaha „zvrátit“ odvolání ředitelů příspěvkových oragnizací. Šlo hlavně o to, aby se poukázalo na špatně zvládnutou přípravu a komunikaci tohoto kroku se samotnými organizacemi, jejich řediteli, ale i s veřejností. Snahou naopak bylo, aby při příští podobné situaci probíhalo vše předvídatelně, podle promyšleného a rozumného časového harmonogramu. „Na odvolání ředitelů svých příspěvkových organizací má vedení města právo, nám však šlo o upozornění na nešťastný způsob a nevhodnou formu,“ řekl k tomu Petr Kulhánek.

S názory a postoji Petr Kulhánka a Michaely Tůmové krátce po odvolání ředitelů jste se již měli možnost seznámit zde. Karlovarská občanská alternativa podpořila iniciativu Pirátů, jejíž výsledkem bylo právě mimořádné zastupitelstvo. Na něm Petr Kulhánek předložil návrh usnesení. Tomu předcházela kratší prezentace, kterou ve zkrácené formě přinášíme.

Jak to chodí ve standartně fungující samosprávě

Ve standardně fungující samosprávě vždy nejdřív proběhne analýza stávajícího stavu a nastíní se vize fungování společností prezentovaná vedením města. Pak probíhá komunikace, včetně vysvětlení a argumentace, s vedením dotčených příspěvkových organizací, se zastupitelstvem i s veřejností.

Dalším krokem je rozhodnutí o vypsání výběrových řízení. To je s jednoznačně a bezchybně formulovanými podmínkami, s vysvětlením možnosti opětovné účasti stávajícím ředitelům a zároveň i s dostatečnými lhůtami pro přihlášení. Vyhodnocení výběrových řízení proběhne s dostatečným odborným fundamentem v hodnotící komisi, bez možného střetu zájmů u členů hodnotící komise a se zastoupením opozice.

Na základě výsledků výběrových řízení se pak odvolají ředitelé, kteří neuspěli a potvrdí ředitelé, kteří uspěli. Vždy je třeba zajistit dostatečně dlouhou dobu na předání organizace k zachování kontinuity.

A jak to proběhlo v Karlových Varech?

Průběh v Karlových Varech byl však odlišný. Nevíme, zda a jaké proběhly analýzy (kontroly, audity), protože nebyly prezentovány výsledky ani případná pochybení nebo výhrady. Nebyla představena žádná vize nového fungování a řízení společností, což dokládají citace paní primátorky: „Chtěli bychom zjistit, zda mohou fungovat lépe, efektivněji. Nebyla tam konkrétní nespokojenost,“ anebo „Chceme pro organizace zajistit nové impulsy.“

„Jediné, co jsem se dočetli, je obecná citace paní primátorky: ‚Chtěli bychom zjistit, zda mohou fungovat lépe, efektivněji. Nebyla tam konkrétní nespokojenost.‘ To je tak vágní představa o budoucím stavu a z pohledu řízení města a příspěvkových organizací naprosto neuspokojivé konstatování.“

Rada města 18. února bez předchozího avíza odvolala ředitele 4 příspěvkových organizací. Program Rady města neobsahoval tento bod a hlasování proběhlo v bodě Různé po skončení projednání schváleného programu. Odvolaní ředitelé navíc nebyli o tomto kroku předem informováni. Následně Rada města překotně na mimořádném jednání 21. února schválila vyhlášení výběrových řízení s chybami, s nedostatečnou lhůtou pro přihlášení uchazečů. Výběrová řízení tak proběhnou v březnu, přičemž odvolaní ředitelé končí k 31. březnu – to je zcela nedostatečný prostor pro předání organizací a zajištění kontinuity.

„Vy můžete prezentovat to, jak by měly příspěvkové oragnizace do budoucna fungovat. Není to váš soukromý byznys, jste správci věcí veřejných s dohledem a spoluúčastí veřejnosti.“

Důsledky jednání Rady města

Toto vše může destabilizovat fungování a chod příspěvkových organizací. Jedná se o projev nerespektování pravidel slušného a seriózního jednáním, přístup k odvolaným osobnostem byl minimálně neetický a bylo porušeno ustanovení Zřizovací listiny KAM KV. Je to nejen ostuda u široké i odborné veřejnosti v Karlových Varech, ale v rámci celé ČR. Tyto kroky poškozují dobré jméno Karlových Varů.

Navržené usnesení

Zastupitelstvo města doporučuje Radě města následující postup při změnách ve vedení příspěvkových organizací:

  • při absenci pochybení by nemělo docházet k neodůvodněnému odvolání ředitelů organizací
  • v případě, že si RM stanoví časový rámec (např. 5 let) pro opakování výběrových řízení na pozice ředitelů organizací, příprava a komunikace výběrových řízení započne s dostatečným časovým předstihem před uplynutím stanoveného období
  • výběrové řízení s jednoznačně definovanými podmínkami bude vypsáno s dostatečnou lhůtou pro přihlášení (3-4 týdny) a bude předcházet odvolání ředitelů organizací
  • výběrové řízení bude vypsáno s dostatečným předstihem, aby byla zaručena odpovídající doba na předání organizace a zachování kontinuity její činnosti
  • na základě výběrového řízení budou odvoláni ředitelé, kteří neuspěli a potvrzeni úspěšní kandidáti na pozici ředitele organizace

Návrh nebyl zastuptelstvem přijat.

Autor: Petr Slezák