Nakládání s majetkem města – Karlovarská občanská alternativa

Nakládání s majetkem města

Rozhodování o způsobu nakládání s majetkem města je složitý a zdlouhavý proces probíhající od Sametové revoluce v režii demokraticky zvolených členů Zastupitelstva města. Hned v prvním řádném volebním období se rozhořely spory jakým způsobem privatizovat majetek města, a hlavně který majetek. Proto byly vytvořeny seznamy neprodejného majetku. Tyto seznamy existují doposud, ale postupně se z nich majetek, u kterého pominul důvod, pro který byl zařazen v seznamu neprodejných, uvolňuje k prodeji.

Bylo důležité se nejprve zbavit majetku, který neúměrně finančně i administrativně zatěžoval město a tím byl bytový fond, jehož převážná většina byla zprivatizována na základě Pravidel pro prodej obydlených bytových domů z roku 1995, která s mírnými úpravami platí doposud.

Aby byl tento proces co nejrychlejší, prodávaly se nejdříve sdružením stávajících nájemníků vyloženě bytové domy bez nebytových prostor a poté, když to zákon umožnil, se začaly rozprodávat po jednotkách domy s nebytovými prostory.

Nebytové prostory v lukrativních částech města

Je diskutabilní, zda bylo správným rozhodnutím zbavovat se nebytových prostor v nejlukrativnějších částech města. Podle mého soudu měl tento majetek zůstat městským a město mohlo těžit finanční prostředky z pronájmů i za tu cenu, že by muselo tyto prostory spravovat a finančně se podílet na jejich údržbě. Úvahy o zřízení městské společnosti do které by se majetek vložil a která by jej profesionálně spravovala, nenašly bohužel u zastupitelů podporu. Zejména proto, že by tím byla výrazně omezena možnost zastupitelů s majetkem disponovat. Tento model byl s úspěchem aplikován v některých českých městech – Český Krumlov je toho pěknou ukázkou.

Výsledkem celého privatizačního procesu je skutečnost, že až na pár výjimek (např. Tržní krámky) městu téměř žádný lukrativní majetek nezůstal, naopak v majetku města zůstaly nevýdělečné nebo problémové objekty finančně náročné na údržbu nebo na uvedení do vyhovujícího stavu, ale takové, kterého se město nechtělo, nebo z různých důvodů nemohlo zbavit (např. kolonády, Alžbětiny lázně, Goethova vyhlídka, Diana, Sv. Linhart, Jelení skok, Městské divadlo atd.).

Císařské a Alžbětiny lázně

Samostatnou kapitolou jsou Císařské lázně, které kdysi město převedlo do majetku Karlovarského kraje s příslibem, že kraj získá na rekonstrukci snáze než město potřebnou dotaci. Po řadě let přišel Karlovarský kraj s myšlenkou objekt Císařských lázní vrátit do majetku města. Naštěstí následně došlo k dohodě mezi Karlovarským krajem a Statutárním městem Karlovy Vary a společným úsilím se pomalu blížíme k obnově tohoto klenotu města.

Přestože se město snaží využít dostupné dotační tituly, což je sice administrativně náročný proces s nejistým výsledkem, ale bylo by chybou jich nevyužít, nezískává finanční podporu na obnovu některých objektů (jako jsou například Alžbětiny lázně), protože na takový typ objektu bohužel dotační titul neexistuje.

Některé z problematických majetků byly dány do správy příspěvkových organizací nebo obchodních společností města (např. Dopravní podnik nebo Lázeňské lesy), které s nimi dobře hospodaří.

Nakládání s pozemky

Výrazně lepší situace je v nakládání s pozemky, kdy město postupně reviduje jednotlivé lokality a stará se o narovnání vlastnických vztahů, jelikož není žádnou výjimkou když se faktický stav výrazně liší od stavu uvedeného v katastru.

Čím méně pozemků městu zbývá, tím intenzivnější je tlak žadatelů na jejich odprodej. Proto Komise pro hospodaření s majetkem města (složená z devíti členů nominovaných napříč politickým spektrem) velmi pečlivě zvažuje, které pozemky jsou pro město potřebné a které jsou zbytné. Rada města pak předkládá Zastupitelstvu města prodeje ke schválení. Občas se stane, že ač pozemek prošel Komisí pro hospodaření s majetkem města i Radou města, ve finále ho Zastupitelstvo města k prodeji neschválí. Zpravidla je to z důvodů nesouhlasu s nízkou prodejní cenou.

Znalecké posudky a prodej nemovitostí

Ve velké většině případů ani komise ani Rada města nezná odhadní cenu v době, kdy prodej doporučuje (zpracování znaleckého posudku se zadává až v okamžiku, kdy Rada města s prodejem souhlasí). Stejná situace občas nastane i u prodejů objektů.

Ve znaleckých posudcích vidím největší problém. Bohužel není žádnou zvláštností, že se na jednu nemovitost sejdou dva i více znaleckých posudků, které se diametrálně liší cenou. Je třeba si uvědomit, že znalecké posudky jsou určeny zejména pro administrativní účely – například daňové) a velice často nemají nic společného s odhadem tržní ceny, která bývá mnohonásobně vyšší.

Proto se město snaží v poslední době prodávat nemovitosti licitací, obálkovou metodou nebo veřejnou dražbou, tedy způsoby ve kterých se promítne skutečná tržní cena. Bohužel málokdo ví, že se může přihlásit jako zájemce o koupi nemovitostí, u kterých byl na úřední desce zveřejněn záměr prodeje byť i pro jiného konkrétního žadatele. Tak se často stává, že žadatel zůstává jediným zájemcem a pokud zastupitelé prodej schválí, koupí si vlastně nemovitost levně za cenu dle znaleckého posudku, nikoli za cenu tržní.

Vlastimil Lepík


Vlastimil Lepík
Od roku 1974 pracuje jako projektant. V roce 1994 byl poprvé zvolen zastupitelem města Karlovy Vary a stal se na dva roky náměstkem primátora. Je autorem „Pravidel pro prodej obydlených bytových domů“, podle kterých se zprivatizovala většina bytového fondu. Od roku 1998 byl každoročně ředitelem Kanoe Mattoni, zároveň je aktivním sportovcem a trenérem vodních slalomářů. Podruhé byl zvolen v roce 2006 a od té doby zasedá v městském Zastupitelstvu, předsedá komisi pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové.