Rekapitulace uplynulých čtyř let vedení města – Karlovarská občanská alternativa

Rekapitulace uplynulých čtyř let vedení města

Stejně jako v minulém volebním období shrnuji čtyři roky práce, jak se nám dařilo v jednotlivých oblastech správy města plnit naše záměry, co zůstává výzvou i pro další období a kde se naše očekávání nenaplnila.

Otevřená správa města

Veřejnost má možnost sledovat jednání zastupitelstva v přímém přenosu, je možné shlédnout videozáznamy minulých jednání. Usnesení zastupitelstva a rady obsahují jmenovitá hlasování k jednotlivým bodům. Město pořádá pro občany pravidelná diskusní fóra v jednotlivých částech města, včetně fóra celoměstského, ze kterého každoročně vychází 10P – deset nejzávažnějších problémů identifikovaných občany, které se město zavazuje řešit. Oblibě mezi mladou generací se těší Studentský parlament, stálý zájem ze strany občanů je o primátorské dny spojené s bezplatnou právní poradnou pro občany města. Organizujeme diskusní platformu ECHO KV, kde jsou řešena zásadní rozvojová městská témata. Založili jsme, jako třetí město v republice po Praze a Brnu, Kancelář architektury města (KAM KV), mezi jejíž hlavní úkoly patří péče o architekturu a urbanismus, udržitelný rozvoj města, kultivace veřejného prostoru a komunikace s veřejností právě v zásadních rozvojových aktivitách města.

Občané mají snadnou možnost jak sdělit své podněty přes webovou aplikaci Závady a nedostatky na stránkách města. Ta umožňuje bezprostředně reagovat na oznámení o nepořádku, poškození komunikací, mobiliáře města atd. Webové stránky města a Dopravního podniku doznaly v nedávné době grafických změn, zvýšení přehlednosti a nových funkcí.

Zadáváme veřejné zakázky otevřeně, podle schválených zásad, které jsou výrazně přísnější než zákon o zadávání veřejných zakázek. Zakázky, včetně těch malého rozsahu, jsou dokumentovány od počátku až po uzavření smlouvy na webu města v sekci Veřejné zakázky, systém automaticky obesílá registrované firmy informacemi o vypisovaných zakázkách.

Rozvoj města

Hlavním rozvojovým dokumentem pro území města je samozřejmě územní plán, jehož zpracování a zejména projednání je procesem velmi komplikovaným. Bylo třeba vypořádat mnohdy protichůdné zájmy města, státních institucí a soukromých vlastníků pozemků. Proto schvalování územního plánu nabralo zpoždění, daleko větší, než bychom si na počátku dokázali představit. V současné chvíli jsme však před veřejným projednáním, jednou z posledních fází schvalování nového územního plánu, s předpokladem schválení do poloviny roku 2019.

Město také aktualizuje svou StrategiiKV (Strategický plán udržitelného rozvoje města), tak, aby byla moderní, reagovala na aktuální potřeby města a definovala, jak se má město rozvíjet a jak jednotlivých rozvojových cílů dosáhnout. Město také v tomto roce zpracovává Generel dopravy, který řeší celkovou organizaci dopravy v Karlových Varech, tolik problematické parkování a udržitelný rozvoj všech módů dopravy, tedy nejen automobilovou, ale také železniční, cyklistickou a pěší.

V souvislosti s cyklodopravou je připravena, podle zpracovaného Cyklogenerelu, výstavba nových cyklotras tak, aby se doprava na kole stala běžnou součástí městského života i přes složitou morfologii města. Proto je také připraven pilotní provoz sdílení kol (Bikesharingu), kde si na některém ze 20 stanovišť kolo za symbolický poplatek půjčím, jedu kam potřebuji a v cílovém bodě ho zase vrátím.

Lázeňství a cestovní ruch

Podstatou místní ekonomiky – a vlastně i samotným důvodem vzniku města – jsou historicky lázeňství a cestovní ruch. Výborně funguje Infocentrum města, které je servisní organizací pro návštěvníky i pro marketing města na světových trzích. Zájem roste o novou turistickou Karlovy VARY REGION CARD, která návštěvníkům dává mnoho možností, jak za ekonomicky výhodných podmínek navštívit a využít řadu karlovarských atrakcí i dalších míst v celém Karlovarském kraji.

Město se soustředilo na ochranu lázeňského území proti vlivům, která s sebou nesou negativní rizika, zejména významnou regulací dopravy.

Město podrobně zmapovalo objekty v městské památkové zóněpřepracovalo program její regenerace. Zároveň byla památková zóna povýšena na městskou památkovou rezervaci. To jsou nutné kroky pro budoucí zápis na seznam Světového dědictví UNESCO. Karlovy Vary jsou lídrem skupiny 11 významných evropských lázní, které usilují o zápis společně, jako doklad světově ojedinělého fenoménu evropského lázeňství, které si po celou historii až dodnes udrželo léčebnou funkci a zároveň dalo vzniknout místům s jedinečnou architekturou, urbanistikou, technickou infrastrukturou a společenským statutem. Dokumentace je dokončena pro předání Centru světového dědictví do Paříže v září tohoto roku.

Město investuje také do technických lázeňských zařízení, technologie jímání karlovarských pramenů, jejich distribuce do lázeňských zařízení, řeší nové pojetí rozsáhlého území v okolí Vřídla připravovanou architektonickou soutěží. Je připraven koncesní projekt na záchranu Alžbětiných lázní ve spoluráci se strategickým investorem tak, aby byl současný objekt zrekonstruován, sloužil svému původnímu lázeňskému účelu a byl rozšířen o veřejně přístupný termální park.

Pozornost věnujeme také našim lázeňským lesům, které dnes nabízejí řadu atrakcí jak pro obyvatele tak návštěvníky. Jsou rekonstruovány stezky, altány, rozhledny a vyhlídky, památná místa (Bellevue, Maierův gloriet, Dorothein altán, Schillerův památník, vyhlídka Karla IV.). Probíhá rekonstrukce historické stavby Goethovy vyhlídka z evropských zdrojů, která bude nabízet nejen krásné výhledy na Karlovy Vary, ale okolní prostranství řadu atrakcí pro volný čas.

Připravena je rekonstrukce Zámecké věže včetně tajuplného sklepení jako další karlovarské ikony spojené se samotným vznikem města.

Využití dotací

Pro Karlovy Vary a přilehlé okolí je v programovacím období 2014-2020 rezervováno z evropských zdrojů pro námi zpracovaný a státem schválený Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) 1,3 mld. Kč. Tato částka slouží k financování projektů žadatelů z veřejné i soukromé sféry v celém území v oblastech, které lze stručně pojmenovat jako doprava, památky, školy, energetické úspory a sociální sféra.

Předkladatelem je také Město Karlovy Vary a v současné době již běží, nebo jsou připraveny projekty z uvedených oblastí:

  • Doprava: obnova vozového parku MHD, inteligentní zastávky s informacemi pro cestující v reálném čase, odbavení cestujících prostřednictví Karlovarské karty či kreditních karet, úprava přednádražního prostoru a terminálu na Horním nádraží, poslední úsek cyklostezky z města na Svatošské skály Dvorský – Doubský most a další úseky cyklotras po městě.
  • Památky: rekonstrukce střechy a fasády Městského divadla, zmíněná Goethova vyhlídka, Mlýnská kolonáda, Sadová kolonáda
  • Školy: vybudování odborných učeben a bezbariérových přístupů v řadě karlovarských základních škol, rekonstrukce školských budov a jejich zateplování.
  • Sociální sféra: projekt na podporu rodin ve svízelné sociální situaci, využití veřejně prospěšných prací (zejména při úklidu města), asistenti prevence kriminality na městských ubytovnách, příprava komunitního centra ve Staré Roli.

Dalšími projekty, které čerpají evropskou podporu je oblast informačních technologií – rozšiřování metropolitní datové sítě, propojení všech škol, zajištění kybernetické bezpečnosti. Využíváme také dotačních zdrojů na regeneraci našich památek, kompletně byla zrekonstruována Tržní kolonáda.

Přestože v letech 2014-2016 byl předěl mezi programovým obdobím financování z EU, čerpali jsme v celém období dotační podporu na úrovni 400 mil. Kč.

Technická správa města, investice a rekonstrukce

Město opravilo řadu svých komunikací (byť zde stále máme ještě mnoho práce), v posledních čtyřech letech bezmála 150 úseků po celém městě. Byly rekonstruovány mostní tělesa – nová lávka přes Horní nádraží, přemostění Sedlecké ulice, Chodovského potoka, průtahu I/6 do Bohatic, je připravena rekonstrukce Dvorského mostu. Byla dokončena kruhová křižovatka Stará Kysibelská – Blahoslavova, který zvýšila bezpečnost školáků z přilehlé školy. Nový povrch získalo Divadelní náměstí, ulice Buchenwaldská, Chelčického, U Podjezdu, Zámecký vrch, Vřídelní a další, probíhá rekonstrukce náměstí V. Řezáče, rekonstrukcí proběhne také velmi vytížená Horova ulice. Byly zřízeny nové přechody v místech, kde je veřejnost požadovala – na Moskevské a Lidické ulici, na Staré pražské.

Zásadní investicí města je rozšíření Domova pro seniory ve Staré roli, které na podzim přivítá své obyvatele.

Postupně proběhla výměna světelných signalizací na všech důležitých křižovatkách, které je možné ovládat dálkově z dispečinku a řídit tak organizaci dopravy (MHD, složky integrovaného záchranného systému).

Pro potřeby obyvatel jsou poskytovány bezplatně nádoby na bioodpad, byl otevřen nový sběrný dvůr ve Staré Roli, město se na přání občanů vrátilo k přistavování velkoobjemových kontejnerů na rozměrný odpad z domácností. Fungují inteligentní odpadové nádoby v centru města, které samy v sobě obsah lisují a avizují dispečinku, že jsou plné. Šetří tak frekvenci vývozů a jsou tak šetrné jak k financování, tak k prostředí v centru města.

Byla stanovena zřetelná pravidla pro stanoviště taxislužby a kočárové dopravy.

Po letech vyjednávání se zlikvidovala většina garáží v Jahodové ulici. Lokalita bude do budoucna určena pro výrobu a služby.

Byla uvedena do provozu nová, v ČR unikátní, technologie úpravy vody ultrafiltrací, která zajišťuje vysoce kvalitní pitnou vodu za jednu z nejnižších cen v republice pro celé Vodohospodářské sdružení obcí, jehož je město významným a největším členem.

Podpora kultury, sportu, společenského dění a volnočasových aktivit

K významným karlovarským akcím typu MFF, Folklórního festivalu, Tourfilmu či Karlovarského karnevalu přibyl Karlovarský půlamaraton se zlatou známkou kvality atletické federace, Festival světla lákající první víkend v září do Karlových Varů desítky tisíc lidí, Světový pohár v triatlonu, sjezd horských kol KV Downtown a řada dalších atraktivních akcí pro obyvatele a návštěvníky.

Intenzivně jsme předloni během celého roku oslavovali rozmanitými akcemi 700 let od narození zakladatele města Karla IV., stejně jako se letos věnujeme výročí 100 let samostatného státu.

Karlovarskému symfonickému orchestru roste prestiž a renomé, nejn v rámci republiky, pořádá atraktivní multižánrové projekty, stal se orchestrem pro celou rodinu, se stále se zvyšujícím zájmem posluchačů.

Městské divadlo za podpory města pokračuje ve vlastních divadelních projektech, nově ve spoluráci se Západočeským divadlem v Chebu, uvádí představení z přednich českých divadelních scén, velké oblibě se těší již tradiční podzimní festival Best Fest.

V každém roce je zachována podpora sportovním, kulturním a volnočasovým aktivitám ve městě, důležitým festivalům, soutěžím a akcím. Městu se podařilo získat do vlastnictví Atletický stadion, kde jsme nově vybavili jednotlivá sportoviště a jeho propojením se sportovišti KV Areny tak vznikl komplexní areál pro široké využití sportovní veřejností, kluby a je vhodný pro pořádání sportovních kempů klubů z rozličných sportovních odvětví.

Vznikla nová workoutová hřiště ve Staré roli a v Drahovicích, sportovní areál Slavie získal nový travnatý povrch, postupně se opravuje tamní sportovní hala, získaly jsme tribunu do vlastnictví města. Slavie má ambici být republikovým střediskem pro výchovu fotbalových talentů.

Město pokračuje v tradici Farmářských trhů, které pravidelně nabízejí čerstvé domácí produkty místních i přespolních pěstitelů a zemědělců.

Rozvíjí se volnočasový areál Rolava, v současnosti řadou nových herních prvků a výstavbou nového občerstvení Café Rolava, připravuje se rozšíření parkoviště a sportovišť podle zpracované rozvojové studie. Stále rostoucí popularitě se těší také lokalita Sv. Linhart včetně přilehlých obor s daňky, jeleny a divočáky. Lanovému centru v této lokalitě přibyly další okruhy včetně adrenalinových lanovek.

Po umístění lavičky Václava Havla do krásného parku Karla IV. naproti Císařským lázním, přibyl v letošním roce v těsném sousedství symbolicky také strom Olgy Havlové.

Vstřícným přístupem Města došlo k dohodě s Karlovarským krajem o převodu ZUŠ A. Dvořáka a Domu dětí a mládeže na Město Karlovy Vary, včetně tradičního dětského tábora na Vladaři. Zde již letos proběhla tolik potřebná stavba nové víceúčelové budovy pro zázemí tábora a funkční je i nový vrt zajišťující dostatek kvalitní pitné vody.

Čistota, bezpečnost, vzdělávání a služby

Město v široké míře spolupracuje s pracovníky veřejně prospěšných prací, díky tomu se daří udržovat čistotu města na nadstandardní úrovni. Nulová tolerance černým skládkám funguje díky široké spolupráci – od Městské policie přes technické organizace města až po operativně vyhodnocované podněty občanů.

Městská policie posílila a modernizovala městský kamerový systém, což je velmi účinný nástroj při kontrole veřejného pořádku a zachování pocitu bezpečí na území města. Pořádek na městských ubytovnách a v jejich okolí pomáhají zajistit přímo na místě pracující sociální pracovníci a asistenti prevence kriminality, pokračují další ročníky oblíbené Senior akademie.

Centrum zdraví a bezpečí, vzdělávající mladou generaci jak čelit životním rizkům a krizovým situacím, má na dva roky dopředu zamluvenou kapacitu a stal se vysoce hodnocenným referenčním projektem v rámci ČR.

Do města vstoupila Vysoká škola finanční a správní zajišťující vysokoškolské bakalářské a magisterské studium. V letním semestru v Karlových Varech probíhala praktická výuka studentů fyzioterapie 3. lékařské faktulty Univerzity Karlovy. Prezenční studium fyzioterapie v nadcházejícím akademickém roce však nezačne vzhledem ke skutečnosti, že uchazeči nesložili v dostatečném počtu přijímací zkoušky.

Karlovarskou kartu používá bezmála 30 tisíc lidí, časové kupóny je možné dobíjet přes bankomat, slouží také jako elektronická peněženka, lze s ní jezdit v MHD v Plzni a Mariánských Lázních. Kreditní kartou je možné platit jak v autobusech MHD, tak u parkovacích automatů. Na podzim bude spuštěna aplikace pro platbu vjezdu do lázeňského území.

Co zůstává pro město výzvou do blízké budoucnosti

Jestliže je lázeňské území historickým centrem města, současné geografické centrum města tvoří paradoxně opuštěné továrny a areály. I díky spojeneckému bombardování na konci druhé světové války vznikla v okolí Ohře „zóna nikoho“, jizva mezi dříve organicky srůstajícími částmi města Rybáře a Tuhnice. Jde o území bývalého technického zázemí Dolního nádraží, bývalého pivovaru, Solivárny, okolí Tržnice, Horního nádraží, břehů Ohře, meandru a Staré Vodárny. Jde o jeden z prioritních úkolů, jak s tímto územím naložit, aby se stalo plnohodnotnou součástí obchodně-správního centra města.

Císařské lázně čekají na rekonstrukci a snahou města je umístění plnohodnotného koncertního sálu do této národní kulturní památky. Jsme připravení na celkovou rekonstrukci přednádražního prostoru na Horním nádraží, která může začít po doknčení úprav kolejiště a nádraží samotného. Do první etapy rekonstrukce je připravena také Moravská ulice ústíci u chrámu Sv. Máří. Před realizací je rekonstrukce městského objektu v Komenského ulici na prostupné bydlení, projekt se zpracovává na rekonstrukci objektu Drahomíra, kde vzniknou byty různých velikostí pro nájemní bydlení. Připravujeme komplexní rekonstrukci Atletického stadionu. Pozornost si zaslouží karlovarská Hvězdárna, jejíž přestavba je nevyhnutelná, proto je zpracována studie na objekt odpovídající parametrům 21. století.

Petr Kulhánek
primátor města Karlovy Vary