Karlovy Vary odsouhlasili navýšení příspěvku na revitalizaci Císařských lázní – Karlovarská občanská alternativa

Karlovy Vary odsouhlasili navýšení příspěvku na revitalizaci Císařských lázní

Mezi projednávanými tématy 2. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskutečnilo dne 27.3.2018 v Zasedacím sále v Alžbětiných lázních, byly i body 13. a 45., které se bezprostředně týkaly budoucnosti Císařských lázní. Oba dva byly nakonec přijaty 30 hlasy (potřebných ke schválení jich bylo 18), ale za zmínku jistě stojí samotný průběh jednání, respektive úvod k němu.

Jednání bez zástupců kraje

Projednání bodu číslo 13 (Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SMKV ze dne 30.11.2011 na revitalizaci Císařských lázní a rozpočtové opatření č. 10/18) uvedl primátor Petr Kulhánek slovy: „My jsem zvali k projednávání bodů 13 a 45 zástupce kraje, paní hejtmanku Vildumetzovou a pana architekta Frantu, ti se ale postupně omluvili s tím, že na moje pozvání ze 14. března paní hejtmanka reagovala otevřeným dopisem, který zastupitele obdrželi emailem i v listinné podobě. Já sice moc nerozumím té formě, proč na pozvání na jednání Zastupitelstva města, kde je zároveň ještě i nabídka osobního setkání a projednání tohoto tématu, je první reakcí až včerejší (26. března) mail s oním otevřeným dopisem. Ale ačkoliv té formě skutečně nerozumím, myslím si, že to nebrání tomu, abychom nadále drželi kooperativní rovinu ve vztahu město – kraj a vyhli se té rovině konfrontační, která trošku z toho dopisu zaznívá, což mě mrzí.“

Primátor chce ale zůstat ve vztahu ke Karlovarskému kraji pozitivní: „Já si myslím, že město bude nadále ve vztahu ke kraji subjektem spolupracujícím, ať už se to týká Císařských lázní, ale třeba i rozvoje karlovarského letiště, převzetí Základní umělecké školy, dnes máme například v zastupitelstvu třeba i lůžka pro transfuzní stanici pro Karlovarskou krajskou nemocnici… Proto bych byl rád, kdybychom dokázali tento kooperativní princip překopírovat i na přístup kraje v oněch projednávaných tématech, zejména tedy k Císařským lázním.“

Otevřený dopis

Zmiňovaný dopis paní hejtmanky dostali všichni zastupitelé jak mailem, tak i v tištěné podobě (navíc se objevil i na jejím facebooku). I k němu se Petr Kulhánek stručně vyjádřil: „Ten dopis shrnuje některé věci, ke kterým bych rád dal stručný komentář. Je tam například vyjádřeno to, že je paní hejtmanka překvapena plány na využití a financování budovy Císařských lázní, o kterých se prý dozvídá převážně z médií a proč jsem nepožádal v dostatečném předstihu o společné jednání. No, já jsem o něj požádal (mailem ze 14. března), ale bohužel bez odezvy. Dlužno také říci, že od jednání posledního zastupitelstva jsem absolvoval pět oficiálních jednáních na kraji, protože jsem nominován za město do takzvaného koncepčního týmu k přípravě rekonstrukce Císařských lázní, a musím říci, že jsem často i ta jednání sám inicioval, protože jsem chtěl ty věci posunout dopředu. Proto mě netěší ta dikce, kde jsem já nebo město obviňováni z toho, že kraj neinformujeme o těch aktivitách nebo že se dokonce těchto jednání neúčastníme…“

Když nemůže hora k Mohamedovi…

Zdeněk Slába, karlovarský zastupitel za hnutí KOA, k tomu trochu smutně poznamenal: „Když nemůže hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. Já jsem očekával, že na tomto zastupitelstvu vystoupí paní hejtmanka, ale měla řádnou omluvu. Pokud nemohla, mohl přijít nějaký jiný představitel kraje. Já z toho dopisu, co jsme dostali, cítím tak trošku konfrontační tón. Nikde v něm ale nezaznělo, jaké představy má paní hejtmanka potažmo kraj s tím, k jakému účelu bude ta budova sloužit. Nejde o fasádu, ta už dnes určitou ostudu dělá, ale o náplň a ideové poslání toho zmiňovaného sálu. Nevidím jinou možnost, než prostě tlačit na kraj, v jehož vlastnictví budova je, aby směroval činnost KSO právě do budovy Císařských lázní. Karlovarský symfonický orchestr je jeden z nejstarších a nejlepších v celé republice, doposud se město – a teď mluvím i o předcházejících městských představitelích – chovalo k tomuto orchestru velice macešsky. Na poslední chvíli se ho podařilo zachránit, protože hrozilo, že dopadne jako Karlovarské divadlo… I proto bych byl rád, kdyby došlo k nějakému fyzickému setkání s představiteli kraje, protože takto na dálku se to těžko dojednává nebo komunikuje. Myslím, že naše snaha by měla být nyní hlavně Císařské lázně zprovoznit – na tom se asi shodneme všichni – a směrovat do nich činnost Karlovarského symfonického orchestru.“

Výsledky hlasování

Jak jsme již uvedli, byly oba zmiňované body přijaty:

13. Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SMKV ze dne 30.11.2011 na revitalizaci Císařských lázní a rozpočtové opatření č. 10/18 – ZM

Zastupitelstvo města Karlovy Vary projednalo předložený materiál a schválilo uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary uzavřené dne 30. 11. 2011 mezi městem jako poskytovatelem a sdružením Císařské lázně jako příjemcem, ve znění Dodatku č.1 a č. 2., kdy peněžní prostředky ve výši příspěvku budou příjemci vyplaceny postupně: 2011 10.646.880,00 Kč do 30. 12. 2011 2016 12.033.208,00 Kč do 31. 12. 2016 2019 50.000.000,00 Kč do 31. 12. 2019 2020 50.000.000,00 Kč do 31. 12. 2020 a pověřilo primátora Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka podpisem příslušného dodatku a schválilo rozpočtové opatření č. 10/18 – ZM: Odbor financí a ekonomiky – zvýšení kapitálových výdajů (Císařské lázně) 22.680.088,00 Kč Odbor financí a ekonomiky – zvýšení financování 22.680.088.00 Kč

45. Karlovarský kraj – úprava projektové dokumentace pro umístění koncertního sálu v Císařských lázních

Zastupitelstvo města Karlovy Vary projednalo předložený materiál a deklarovalo vůli Statutárního města Karlovy Vary nést náklady na úpravu projektové dokumentace pro umístění koncertního sálu v Císařských lázních a investiční vícenáklady s touto úpravou spojené a pověřilo primátora města jednat s Karlovarským krajem o úhradě mandatorních provozních nákladů revitalizovaného objektu Císařských lázní v původně domluveném poměru 50% Karlovarský kraj a 50% Statutární město Karlovy Vary.