Usnesení zastupitelstva k problematice Vřídelní kolonády – Karlovarská občanská alternativa

Usnesení zastupitelstva k problematice Vřídelní kolonády

KOA v čele s primátorem Města Karlovy Vary Petrem Kulhánkem byla iniciátorem usnesení, které podpořilo celé zastupitelstvo.

Účelem usnesení je postupovat odborně, koncepčně s důrazem na informovanost obyvatelstva města Karlovy Vary.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledek místního referenda konaného 12. a 13. ledna 2018 v Karlových Varech a uložilo Radě města, v souladu se závěry Stavebně-historického průzkumu a architektonicko-historického zhodnocení a Stavebně technického průzkumu objektu Vřídelní kolonády,

  • připravit materiál, který stanoví rozsah a postup prací potřebných k odstranění havarijního stavu podzemních a nadzemních částí objektu Vřídelní kolonády, včetně harmonogramu prací a jejich předpokládaných nákladů, s návrhem jejich financování;
  • pověřit ředitele Kanceláře architektury města, p.o. sestavením odborného týmu pro přípravu architektonické soutěže na řešení Vřídelní kolonády a přilehlého okolí a přípravou soutěžních podmínek a soutěžních podkladů k této soutěži, přičemž podmínky této soutěže připustí možnost navrhnout repliku původní litinové kolonády;

a uložilo Radě města zajistit v součinnosti s Kanceláří architektury města, p.o. průběžné informování veřejnosti a zástupců zástupců přípravného výboru karlovarského referenda o postupu a průběžných výsledcích přípravných prací formou veřejného projednání, přednášek, informování v tisku a prostřednictvím komunikačních kanálů SMKV.

Termín: 27. března 2018