Závěr stavebně-historického průzkumu Vřídelní kolonády – Karlovarská občanská alternativa

Závěr stavebně-historického průzkumu Vřídelní kolonády

Závěr stavebně-historického průzkumu Vřídelní kolonády a jejího architektonicko-historického posouzení zpracované odborným týmem Ing. Václavem Koubou, Ing. arch. Zdeňkem Lukešem, Mgr. Lubomírem Zemanem a Ing. Janem Duškem:

V následujících letech by měla být revitalizována současná budova Vřídelní kolonády i její okolí. Její stavba byla na základě provedených průzkumů a analýz shledána jako záležitost, která má svoje hodnoty, byť v některých ohledech je její řešení diskutabilní. Protože se však za dobu existence stávající stavby změnily potřeby v území a vývojem prošly i názory na podobu městského centra, nastal zároveň čas pro opětovné prověření možností jeho řešení i stavby kolonády samotné. Proto by měla být souběžně s revitalizací zorganizována architektonická soutěž, jejíž vítězný návrh by byl řešením, které svou kvalitou a nápadem může zvýšit věhlas Karlových Varů v mezinárodním měřítku a zvýraznit jeho pozici mezi světovými lázeňskými centry.

Popisovaný postup a cílový stav, které vzešly jako nejoptimálnější ze všech možných, zajišťují okamžitou kultivaci centrálního městského prostoru lázní a zároveň stanovují linii dalšího rozvoje v této části města. Cílem je stávající prostor, jemuž kolonáda dominuje, co možná nejdříve zkulturnit a v krátkém výhledu i oživit tak, aby byl důstojnou součástí lázeňského centra. Vizí je následně nechat revitalizované centrum přirozeně zestárnout až do doby, kdy nastane čas pro realizaci idejí, které vzejdou z doporučované architektonické soutěže.

Celé znění závěrečných doporučení je ke stažení zde

Karlovarská občanská alternativa se s tímto odborným doporučením ztotožňuje a bude prosazovat, aby město činilo postupné kroky v souladu s těmito závěry.


Komentář Petra Kulhánka:

Karlovarské Vřídlo je symbolem města od nepaměti. Pojetí prostoru vývěru Vřídla prošlo i v minulosti mnoha změnami. K novodobému milníku architektonického pojetí výtrysku Vřídla se Karlovy Vary blíží také v 21. století. Současný objekt Vřídelní kolonády po čtyřech desetiletích fungování v extrémně náročném prostředí vývěru karlovarské termy vykazuje úměrné opotřebení a vady. Proto je z mého pohledu nezbytné mít odborné vyhodnocení stavebně-historického stavu včetně architektonického zhodnocení stávající budovy. Tento podklad byl zpracován týmem odborníků včetně historika architektury Zdeňka Lukeše a doporučuje provést nezbytné opravy dnešní Vřídelní kolonády a připravit architektonickou soutěž na řešení celého území kolem Vřídla. Tak, aby v průběhu přípravy, realizace a vyhodnocení soutěže včetně projektu a zahájení výstavby objektu nového byl zajištěn standardní provoz Vřídelní kolonády.

Ke stávající kolonádě mám neutrální vztah, k srdci mi nepřirostla, ale svou úlohu důstojného prostředí pro lázeňské pitné kůry plní. I proto si nemyslím, že překotné a uspěchané rozhodnutí, navíc nad jedinou nabízenou variantou, je na místě. Zcela souhlasím s odborným doporučením a architektonickou soutěží, která může navrhnout řadu řešení, včetně varianty litinové kolonády, která budou odborně i veřejně hodnocena. Upnout se proto nyní k replice, jako jedinému možnému řešení, není podle mého názoru rozumné.