Ohlédnutí za roky 2010 – 2014 – Karlovarská občanská alternativa

Ohlédnutí za roky 2010 – 2014

Vyrovnání s minulostí

 • náprava pro město nevýhodných vztahů – Lázně III, stavba KV Areny, prodej Golf Resortu, zahradnictví na Vyhlídce, zástavba Hálkova Vrchu
 • vznesené nároky na historický majetek -policejní budova I. P. Pavlova, objekty Stará Vodárna v Tuhnicích a další objekty a pozemky
 • záchrana či obnova dřívějších hodnot – stabilizace KSO a jeho strmý kvalitativní vzestup nejen jako interpreta klasických děl, ale také multižánrového hudebního tělesa; obnova činohry Karlovarského městského divadla, areál Letního kina, příprava revitalizace Alžbětiných lázní
 • vyřešení majetkoprávních vztahů Goethovy vyhlídky a pronájem objektu se závazkem potřebných investic a zpřístupnění veřejnosti
 • postupné snížení schodku rozpočtu z 200 mil. Kč v roce 2011 na 0,-Kč v roce 2014

Otevřenost a hospodárnost

 • přímé přenosy jednání zastupitelstva a záznamy minulých jednání
 • jmenovitá hlasování v radě i zastupitelstvu
 • etický kodex pro zastupitele a povinný kodex pro úředníky magistrátu
 • pravidelná diskusní fóra s občany a jednání studentského parlamentu
 • primátorské dny s bezplatnou právní poradnou PRO BONO pro občany města
 • aplikace „Závady a nedostatky“ na městském webovém portálu pro bleskové upozornění občanů na nepořádek, poškození komunikací atd.
 • transparentní zadávání veřejných zakázek, včetně jejich dokumentace od počátku až po uzavření smlouvy na webu města, přináší úspory v desítkách procent

Ochrana a rozvoj města, lázeňství a cestovní ruch

 • Statut lázeňského místa -Vládou schválený nový, první moderní Statut lázeňského místa v ČR, který se zaměřuje na ochranu lázeňského území proti negativním vlivům
 • vytvořená územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města, která jednoznačně vymezuje urbanistické hodnoty v lázeňském území a limity pro další stavební rozvoj, brání dalšímu přebíjení historického centra obřími novotvary, brání jejich růstu v nevhodných lokalitách
 • investice do oprav památek z vlastních i dotačních zdrojů – Maierův gloriet, Dorothein pavilon, Tržní kolonáda, Vyhlídka Karla IV., altán Bellevue, postupná rekonstrukce tržních krámků na Lázeňské ulici
 • zmapování objektů v městské památkové zóně a přepracovaný program její regenerace
 • podána nominační dokumentace k zápisu na seznam Světového dědictví UNESCO, Karlovy Vary jsou lídrem nadnárodní nominace skupiny 16 významných evropských lázní
 • Karlovy Vary předsedají Sdružení lázeňských míst ČR, zejména díky svým aktivitám posilující pozici českého lázeňství
 • nově definovaná funkce Infocentra města, které je servisní organizací pro návštěvníky i pro marketing města na světových trzích, nově vytvořen webový portál karlovyvary.cz, který získal řadu ocenění
 • nalezení vhodných lokalit pro umístění poboček Infocentra na nejexponovanějších místech města: UVA -Lázeňská ulice a Becherplatz ¬ třída T.G. Masaryka
 • po dvaceti letech znovu založen Balneologický institut Karlovy Vary, jehož úlohou je znalostní servis a aplikovaný výzkum na poli lázeňství
 • investice do technických lázeňských zařízení – nová technologie jímání termální vody pro Vřídelní kolonádu, vřídlovod ve Slovenské ulici
 • vypsána a vyhodnocena veřejná urbanistická soutěž pro širší centrum města, zejména ve vztahu k areálu Dolního nádraží, následně zadáno zpracování územní studie jako podkladu pro rozvoj tohoto území
 • zpracovaný generel bezbariérové dopravy a tras, který bude podkladem pro další rekonstrukce komunikací, prostranství a další stavby
 • zpracovaný generel cyklodopravy, který bude podkladem pro další plánování města, stanovuje základní dopravní směry a řešení; Karlovy Vary jsou spoluzakládajícím členem Asociace měst pro cyklisty a mají svého cyklokoordinátora
 • dokončen složitý a potřebný úsek cyklostezky Ohře Kaufland – Interspar, na který nyní navazuje další, Tašovice – Doubí, bylo dokončeno propojení cyklostezek Ohře a Rolava
 • zpracovaný koncept nového územního plánu, byl veřejně projednán a jsou vypořádávány připomínky
 • připravená pozice Města na programovací období EU 2014-2020, ve kterém bude příjemcem peněz v rámci Integrovaného plánu rozvoje území
 • připravená a v Poslanecké sněmovně projednávaná zákonná úprava na regulaci cizojazyčných nápisů ve městě

Využití dotací

 • úspěšné využití obou územně rozsáhlých projektů Regionálního operačního programu (ROP) a Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) včetně nově získaných dotačních titulů a navýšení částky u dříve nasmlouvaných titulů v řádu desítek milionů korun
 • financování obnovy Staré Role (IPRM -IOP), ve které bylo rekonstruováno 45 panelových domů a polidštěna veřejná prostranství
 • vybudování plaveckého bazénu, připravena je výstavba haly pro míčové sporty, Centra zdraví a bezpečí, venkovního bazénu a lávky pro spojení páteřní cyklostezky s Meandrem Ohře (IPRM-ROP), vše je nutno vybudovat v rámci již započatého projektu
 • realizace dotovaných projektů revitalizace lokality Sv. Linhart včetně obor, kde také vzniklo a rozvíjí se lanové centrum s trasami různé obtížnosti, dendrologická stezka mapující významné a unikátní dřeviny v městských parcích, revitalizace městského hřbitova v Drahovicích, podpora čistoty města a snížení prašnosti pořízením speciálního úklidového vozidla, sanace skalních masivů, rekonstrukce schodiště u kostela Sv. Urbana, zajištění energetických úspor školských budov základních škol
 • zlepšení fungování veřejné správy prostřednictvím dvou velkých projektů Zajištění přenosu dat a Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích

Čistota, bezpečnost, infrastruktura a služby

 • intenzivní spolupráce s pracovníky veřejně prospěšných prací k zajištění čistoty města, nulová tolerance černým skládkám funguje díky široké spolupráci – od Městské policie přes technické organizace města až operativně vyhodnocované podněty občanů
 • opraveny hlavní příjezdové komunikace – Pražská silnice, Na Vyhlídce, Vítězná a drahovické nábřeží, a důležité komunikace v centru a obytných částech města, vzniklo nové kapacitní parkoviště v ulici Železniční na sídlišti Čankovská
 • pravidelné investice do vlastních školských zařízení – zateplování objektů, rekonstrukce fasád, střech, zahrad a hřišť
 • zřízeny 2 nové třídy mateřské školy ve Staré Roli, Karlovy Vary tak patří k městům, kde každé dítě splňující kritéria může být umístěno do veřejné mateřské školy
 • pravidelná podpora poskytovatelů sociálních služeb, je připraveno území a studie pro areál domova pro seniory v Okružní ulici ve Staré Roli
 • posílení pořádkové služby Městské policie o kolonádní hlídku, mobilní lázeňskou hlídku, v okrajových částech působí mobilní obchůzková služba
 • schválena vyhláška o zákazu šíření letáků a odstranění nešvaru z lázeňského území, kdy prodejci obtěžovali návštěvníky a obyvatele na promenádách
 • zajištění pořádku na městských ubytovnách prostřednictvím přímo na místě pracujících sociálních pracovníků a preventistů kriminality, pokračují další ročníky oblíbené Senior akademie
 • zřízeno nové, umístěním i dispozicí vhodné pracoviště K-centra
 • schválení vyhlášek regulujících provozování hazardu, čistotu ulic a ochranu veřejné zeleně, podomní a pochůzkový prodej
 • zavedení SMS parkovného na placených parkovištích v centru města a SMS jízdného v autobusech MHD
 • otevření nového sběrného dvora ve Dvorech, zavedení veřejností kvitovaných kontejnerů na bioodpad, a celoroční umísťování velkoobjemových kontejnerů
 • vznik tradice Farmářských trhů, které pravidelně nabízejí čerstvé domácí produkty místních pěstitelů i zemědělců
 • nabytí vodní plochy v areálu Rolava, který tak přestává být chovným rybníkem, a Rolava se tak stane plnohodnotným městským přírodním koupalištěm
 • postupně rekonstruován Lidový dům a Skatepark v Bohaticích, odhlučněno minihřiště Sedlec, připraveny projekty několika lesoparků
 • založena a k sítím připojena nová zahrádkářská kolonie v Čankově s 53 zahrádkami, likvidace zpustošených garáží v Jabloňové ulici
 • zachována karlovarská burza v Tuhnicích a proveden její převod pod správu města, aby mohl být veškerý zisk z této činnosti rozdělen do oblasti sportu, kultury a sociálních věcí
 • podniknuty kroky směřující k nabytí stadionu Závodu míru do městské správy, aby tak ve spojení s KV Arenou, bazénem, míčovou halou a meandrem Ohře vznikl komplexní sportovní a volnočasový areál
 • podpora nové tradice Karlovarského půlmaratonu, stejně jako dalších významných sportovních akcí -Evropský pohár v triatlonu, mezinárodní basketbalové turnaje ad.
 • podpora kulturních akcí od těch nejvýznamnější (MFF, Tourfilm, Beethovenovy dny, Dvořákův karlovarský podzim ad.) až po drobné kulturní podhoubí
 • v co nejširší míře přiblížení veřejnosti Zahájení lázeňské sezóny a Večeru města při MFF a omezení akcí pro úzký okruh zvaných hostů