Dokončit proces zápisu Karlových Varů jako lídra nadnárodní sériové nominace nejvýznamnějších evropských lázeňských měst na Seznam světového dědictví UNESCO.

Jak? Pokračovat ve vysoce aktivní roli Karlových Varů ke stanoveným krokům a harmonogramu procedury zápisu, kterou si Karlovy Vary a námi postavený tým získaly vysoké renomé na mezinárodním poli.

Zachovávat kulturně historické dědictví města.

Jak? Vytvářet a aktivně vyhledávat zdroje pro tyto činnosti, postupovat podle vytvořeného harmonogramu nutných rekonstrukcí a údržby historických a památkových objektů ve vlastnictví města. Pozitivně ovlivňovat rekonstrukci soukromých objektů při splnění požadavků památkové péče, pomocí dostupných legislativních nástrojů zamezovat likvidaci památek, jejímž účelem je maximální ekonomická výtěžnost objektů. Při nové výstavbě uplatňovat parametry zpracované regulační studie a požadavky památkového zákona na území městské památkové zóny i s respektem na dálkové pohledy. Pravidelně doplňovat vytvořený fond na podporu obnovy památek. Pokračovat v regulaci stavebního ruchu v průběhu plné lázeňské sezóny s využitím nového Statutu lázeňského místa.

Nepodléhat tlaku investorů k účelovým úpravám územního plánu a striktně v tomto směru dodržovat platné právní normy.

Jak? Neúplatností a použitím stejného metru pro všechny bez rozdílu. Rozšířit také na další části města již zpracovanou regulační studii na centrum města.

Omezit prodej majetku města na majetek zbytný a nesoucí pouze náklady bez převažujících výnosů. Pokračovat v ochraně historických památek města před jejich prodejem.

Jak? Obezřetně nakládat se seznamem neprodejného majetku města, pečlivě vyhodnotit možnost využití, příslušnost ke kulturně historickému dědictví a ekonomické aspekty každé nemovitosti určené k prodeji.

Dokončit precizní zpracování nového územního plánu tak, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj města.

Jak? Nestranně a objektivně definovat potřeby města, identifikovat veškeré faktory, u kterých došlo ke změně od posledního zpracování. Oživit zanedbaná území, zajistit ochranu stávající zeleně, definovat regulační mechanismy. Umožnit přístup k návrhu územního plánu široké veřejnosti a poskytnout dostatečný prostor k připomínkování ze strany občanů i odborné veřejnosti. Garantovat řádné zpracování všech připomínek podle platné legislativy.

S řádnou péčí spravovat památky na území města.

Jak? Pravidelně začleňovat doplňování fondu na obnovu památek a zajistit jeho účelné čerpání podle zpracované pasportizace památek na území města podle jejich skutečného stavu.

Vyřešit problém bývalého, dnes zchátralého kina ve Staré Roli.

Jak? Rozvést diskusi ve všech zastupitelských klubech o dalším nakládání s tímto objektem, shromáždit všechny dostupné varianty (od zachování objektu a jeho dalšího využití až po jeho demolici a vytvoření veřejného prostoru nebo vybudování parkovacího domu), většinovým názorem rozhodnout a vítěznou variantu realizovat.

Vyřešit dlouhotrvající problém Císařských lázní.

Jak? Ve spolupráci s Krajem a státem definitvně rohodnout o variantě rozsahu revitalizace objektu s primárním cílem vytvoření koncertní scény a zázemí pro KSO, sálu pro víceúčelové využití, balneologické expozice a společného městského a regionálního informačního centra.