Karlovy Vary nejsou jen centrum. Karlovy Vary jsou také Bohatice, Cihelny, Čankov, Doubí, Drahovice, Dvory, Hůrky, Olšová Vrata, Počerny, Rosnice, Rybáře, Sedlec, Stará Role, Tašovice, Tuhnice. Ve všech částech města klást stejnou měrou důraz na dostatečnou občanskou vybavenost, rozvoj infrastruktury, bezpečnost a čistotu.

Jak? Pokračováním realizace projektů kultivace veřejného prostoru – klidových zón, dětských hřišť, relaxačních areálů. Budováním a propojením sítě cyklostezek spojujících všechny části města podle zpracovaného cyklogenerelu. Intenzivní komunikace s občany města prostřednictvím řízených diskusních fór k přesnému mapování potřeb a problémů obyvatel v jednotlivých částech města.

Ve Staré Roli, jako jedné z největších částí Karlových Varů, pokračovat v podpoře rozvoje infrastruktury, služeb, dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti. Připravit a uskutečnit kultivaci dalších karlovarských sídlišť.

Jak? Investiční priority neřadit podle území, ale podle jejich faktické nezbytnosti.

Zajistit a garantovat zachování reprezentativního charakteru historického jádra města.

Jak? Důslednou aplikací zpracované studie prostorových regulativů pro historické jádro města.

Pokračovat v obnově a zlepšování stavu komunikací v celém městě.

Jak? Uskutečňovat již zpracovaný plán obnovy jednotlivých komunikací, chodníků, veřejných prostranství, který je zpracován podle stavu poškození a seřazen do priorit.

Zachovat dobrou úroveň cestování MHD a držet ceny jízdného na stávající úrovni včetně stávajících zvýhodnění pro děti, mládež a seniory.

Jak? Systematicky obnovovat jízdní park, růst vstupů kompenzovat vlastní ekonomickou činností a pokračovat v hledání vnitřních úspor.

Zvyšovat bezpečnost ve městě.

Jak? Systematickou a intenzivní kontrolou rizikových lokalit a pokračování v těsné spolupráci mezi městskou a státní policií.

Najít další možnosti regulace hazardu.

Jak? Vyhodnotit spolu s odbornými složkami (policie, prevence kriminality) současný stav regulace hazardu a směřovat k další redukci míst, kde jsou hazardní hry povoleny.

Stále zvyšovat péči o čistotu a pořádek ve městě, včetně méně frekventovaných lokalit a zákoutí.

Jak? Důslednou kontrolou dodržování smluv s úklidovými firmami, odpovídající podporou činnosti Správy lázeňských parků, využitím veřejně prospěšných prací pro ruční úklid. Klást důraz na zimní a především důkladnou jarní údržbu.

Systematicky vyhledávat a maximálně využívat prostředky z fondů EU, ministerských dotací a dalších veřejných zdrojů, intenzivně vyhledávat projekty realizovatelné se soukromou sférou (PPP – Public Private Partnership projekty).

Jak? Podle zveřejňovaných výzev identifikovat uplatnitelné projekty. Pokračovat v aktivní roli Karlových Varů při zpracování podmínek a metodik programů na národní úrovni. Podle zpracovaných strategických dokumetnů (SPURM, IPRÚ) připravovat projektový zásobník jako základní předpoklad pro následné čerpání z jednotlivých dotačních programů. Pomocí odborného týmu Odboru strategií a dotací zpracovávat veškerou dokumentaci potřebnou k podání projektů, jejich administraci v průběhu a po skončení realizace. Pokračovat v nastavené spolupráci s Karlovarským krajem na projektech, které mohou být sdíleny.

Zachovat současný funkční model efektivní samosprávy.

Jak? Nerozšiřovat politické vedení města, model primátor a tři náměstci bez dalších uvolněných zastupitelů je zcela dostatečný. Pokračovat ve zcela otevřené a transparentní politice ve vztahu k veřejnosti.

K obsazení komisí a výborů i nadále použít výhradně klíč odbornosti.

Jak? Oslovit odborníky a občany, profesní a zájmová sdružení, kteří se danou problematikou zabývají.

Dokončit spory města vedené v případě ekonomicky nevýhodných rozhodnutí z období před rokem 2010.

Jak? V případech KV Arena, Golfové hřiště v Olšových Vratech, parkovací domy v lázeňském územi – společnost TEI a prodej pozemků bytovému družstvu Vyhlídka pokračovat až k rozhodnutí soudu.